Vrijheid Spoorwegen aan banden

Er moeten duurzame oplossingen komen voor de mobiliteitsproblemen in Nederland. De nuanceverschillen zitten in meer of minder kilometers asfalt.

PVDA: De laatste decennia hebben we buiten de steden veel woningen gebouwd. Daarmee legden we een groot beslag op de natuur. En we staan daardoor in de file of in de volle trein. Duurzame mobiliteitsontwikkeling staat centraal. Soms is het nodig nieuwe wegen aan te leggen om ernstige fileproblemen op te lossen, bij voorkeur door verbreding van bestaande wegen.

Als niet snel een kentering optreedt verliest de trein aan aantrekkingskracht. NS dient de reiziger centraal te stellen. Openbaar vervoer blijft de verantwoordelijkheid van de overheid. Een gedifferentieerde kilometerheffing die het gebruik van de weg belast, is nodig om de files op te lossen.

VVD: De behoefte aan mobiliteit moet door de overheid worden geaccommodeerd. Het is niet realistisch te veronderstellen dat welvarende mensen minder kilometers gaan reizen. Er moet een duidelijke relatie zijn tussen afgelegde kilometers en vervoerskosten.

De huidige liberalisering van de Spoorwegen reikt niet verder dan verzelfstandiging van de NS. De bestaande wetgeving wordt daarom geëvalueeerd. Publieke functie dient duidelijk te worden vastgelegd en daarop dient toezicht te worden gehouden. De infrastructuur blijft in handen van de overheid.

Voor snelle verbetering van de infrastructuur wordt extra geld uitgetrokken, tot 900 miljoen euro in 2006. Vaste autokosten ombouwen tot gebruiksheffing, vaste prijs per kilometer. Later uitwerken naar variabele heffing.

CDA: De problemen op de weg en in het openbaar vervoer zijn slecht voor de economie en onacceptabel voor mensen die daar voor hun werk of andere activiteiten regelmatig mee te maken hebben. De automobilist wordt niet op kosten gejaagd door nieuwe heffingsmechanismen voor er alternatieven zijn. Eerst fors investeren in beter openbaar vervoer en in een selectieve capaciteitsvergroting van het wegenwet.

Prioriteit heeft de aanleg van hoogfrequente treinverbindingen tussen stedelijke knooppunten in de Randstad. Zo snel mogelijk besluiten tot een snelle treinverbinding tussen het noorden en de Randstad. Functioneren van de NS laat op dit moment te wensen over. De overheid moet zeggenschap houden over cruciale delen van de Spoorwegen.

Filegevoelige wegen worden beter benut door versmalling rijstroken. Selectieve aanleg van nieuwe wegen.

D66: De privatisering van de NS heeft niet geleid tot een betere bedrijfsvoering van het spoorwegbedrijf. Noch tot concurrentie of meer keuzevrijheid voor de reiziger. Eventueel privatisering ongedaan maken, opsplitsing zelfstandige onderdelen terugdraaien. Meer bevoegdheden voor de overheid om de NS aan te sturen.

Investeringen in het wegennet moeten zich beperken tot het ontsluiten van nieuwe woonwijken, het wegnemen van knelpunten en het vergroten van de veiligheid. In het goederenvervoer meer aandacht voor transport over water en experimenten met buizentransport.

Een grotere capaciteit van het wegennet is mogelijk door een beter en selectief gebruik van de weg. Hiervoor zijn ook technische maatregelen nodig zoals toeritdosering, doelgroepstroken en kilometerheffing. Deze varieert in hoogte afhankelijk van tijd, plaats, milieubelasting en verkeersdruk.

GROENLINKS: Leefbaarheid, veiligheid en milieu geven de grenzen aan waarbinnen de gemotoriseerde mobiliteit vorm moet krijgen. Er is geen investeringsprogramma denkbaar dat aan alle mobiliteitsbehoeften tegemoet kan komen. Enorme winst is te boeken als mensen dichter bij het werk gaan wonen.

Openbaar vervoer moet drastisch worden verbeterd. Als de kilometerheffing niet werkt, moet de discussie over verhandelbare mobiliteitsrechten worden gestart.

De NS is een publieke voorziening. De overheid stelt eisen aan de capaciteit en intensiteit van het treinverkeer. Daartoe wordt een prestatiecontract afgesloten. Positie van de reiziger versterken. Geen verdere concurrentie op het spoor voor personenvervoer.

De gedifferentieerde kilometerheffing moet in de komende kabinetsperiode worden ingevoerd. Te beginnen met de transportsector. Maar de vaste belasting op autogebruik moet nog niet worden afgeschaft. Het hebben van een auto heeft ook een milieuprijs.

SP: De Nederlandse wegen zijn overvol. Hoog tijd om uitverkoop openbaar vervoer te stoppen. Voetgangers en fietsers dienen voorrang te krijgen.

Opeenvolgende kabinetten hebben van de Spoorwegen een chaos gemaakt. Voor betrouwbaar treinvervoer moet NS weer een staatsbedrijf worden. Om op korte termijn vertragingen weg te werken moet een Noodplan Spoor worden gemaakt. Klasseverschil in de trein moet worden afgeschaft.

Onnodig autogebruik moet worden tegengegaan. Bedrijven met een groot wagenpark moeten hiervan in 2006 ten minste vijf procent hebben vervangen door schone (elektrische) auto`s. Plannen voor nieuwe snelwegen moeten kritisch worden bekeken. Sommige vastgestelde plannen weer schrappen.

CHRISTENUNIE: Natuur en milieu, Gods schepping is verwaarloosd. Een beleid gericht op ongeremde economische groei leidt tot het opeten van landschappelijke waarden. Respect voor zorgvuldig beheer van de schepping vraagt een radicaal andere houding.

De minister moet meer mogelijkheden krijgen om het beleid van NS te sturen. De Spoorwegen worden in ieder geval niet geprivatiseerd. Het Noorden krijgt een snelle treinverbinding met de Randstad.

Om de files te bestrijden moet de oorzaak van de mobiliteitsgroei worden aangepakt. Die groei kan worden tegengegaan door het gebruik van de auto te belasten. De kilometerheffing (variabel) zal deze kabinetsperiode moeten worden ingevoerd. Tegelijk moet hoogwaardig openbaar vervoer worden gestimuleerd. Het leasen van auto's moet worden ontmoedigd.

SGP: Bezinning is nodig om de vraag naar mobiliteit af te remmen. Aanleg van steeds meer asfalt en rails is geen oplossing als de vervoersvraag pijlsnel blijft stijgen. Bij grote projecten moet een Mobiliteits Effect Rapportage komen, woon- en werkvoorzieningen beter op elkaar afstemmen. Invoering van een gedifferentieerde kilometerheffing. Infrastructuur beter benutten.

De Zuiderzeelijn Amsterdam-Groningen wordt aangelegd als hogesnelheidslijn. Magneetzweeftrein is te duur.

LIJST FORTUYN: De bereikbaarheid is zwaar in de knel gekomen. Mobiliteit is het gevolg van sociaal-economische (werken, inkopen doen) en sociaal-culturele activiteiten en gedrag. Oplossingen zoeken binnen deze activiteiten en niet alleen door de aanleg van infrastructuur. De aanleg van de Betuwelijn wordt gestopt. Knelpunten oplossen door extra rijstroken aan te leggen. Paars heeft verkeerde prioriteiten gesteld, te veel geld naar prestigeprojecten, te weinig naar lokaal openbaar vervoer. Door falend grotestedenbeleid trekken bedrijven en middenklasse weg.

LEEFBAAR NEDERLAND: Openbaar vervoer sterk stimuleren. Positie van de Randstad die geen goede ondergrondse infrastructuur heeft, verbeteren. De aanleg van ,,de nutteloze en kostbare'' Betuwelijn wordt gestopt.

Files zijn slecht voor het milieu, de economie en voor degenen die er in staan. Waar nodig wegen met voorrang verbreden. Meer tunnels aanleggen, wonen en werk beter op elkaar afstemmen. Motorrijtuigenbelasting afschaffen.

VERENIGDE SENIOREN PARTIJ: Overheid moet zorgen voor de infrastructuur die nodig is voor een optimale bereikbaarheid. Openbaar vervoer weer onderbrengen bij de overheid. Voor het gehele openbaar vervoer in de daluren korting. Voor senioren en junioren moet altijd korting gelden. Kilometerheffing snel invoeren.