In Europa moet nu veel veranderen

Veel partijen pleiten voor democratisering van Brussel en een Europese grondwet. Maar de soeve- reiniteit van de lidstaten moet bewaard blijven.

PVDA: Er is meer democratie nodig in de Europese samenwerking. De voorzitter van de Europese Commissie dient door het Europees Parlement te worden gekozen en individuele commissarissen moeten ontslagen kunnen worden. Er moet de mogelijkheid komen voor een correctief referendum. Op termijn moet er een Europese grondwet komen.

Het budget voor ontwikkelingssamenwerking gaat omhoog naar 1 procent van het bruto nationaal product (bnp).

VVD: De relatieve nettocontributie per hoofd van de bevolking mag niet toenemen na de toetreding tot de Europese Unie van nieuwe lidstaten. De Europese integratie kan niet gebaseerd zijn op een `eindmodel'; het is niet wenselijk de bevoegdheden volgens een vaste formule te verdelen tussen Unie en lidstaten.

In een volgend kabinet hoeft er geen minister te zijn voor Ontwikkelingssamenwerking maar kan worden volstaan met een staatssecretaris. Bij bilaterale hulpprogramma's worden naast bedrijven en organisaties uit die landen zelf zo veel mogelijk Nederlandse bedrijven en niet-gouvernementele organisaties ingeschakeld.

Het aandeel van de gelden voor multilaterale hulporganisaties moet voorlopig niet omhoog.

CDA: Het initiatiefrecht van de Europese Commissie moet worden uitgebreid tot alle beleidsterreinen. Leden van de Commissie dienen individueel politiek verantwoordelijk te zijn. Het verdeelmechanisme voor geld uit de structuur- fondsen dient te worden aangepast. Het huidige budget voor ontwikkelingshulp (0,8 procent van het bnp) blijft gehandhaafd. De particuliere sector kan een grotere rol spelen dan tot nu toe het geval is geweest.

D66: De organisatie van de Europese Unie moet hervormd worden. Het Europees Parlement moet meer bevoegdheden krijgen. De voorzitter van de Europese Commissie moet voortaan direct worden gekozen. Er moet een Europese grondwet komen. Er moet een betere afstemming tussen de belastingstelsels van de lidstaten komen.

Het percentage voor ontwikkelingshulp moet gehandhaafd blijven. De belangrijkste voorwaarde voor hulp is goed bestuur. Er moet een Europese strategie komen voor ontwikkelingssamenwerking voor de allerarmste landen.

GROENLINKS: Er moet een Europese grondwet komen. Meer besluitvorming met een zogeheten gekwalificeerde meerderheid (geen vetorecht voor elke lidstaat). Het Europees Parlement moet Commissarissen individueel kunnen benoemen of ontslaan.

Het budget voor ontwikkelingssamenwerking wordt verhoogd tot 1 procent van het bnp. De minister van Ontwikkelingssamenwerking wordt ook minister van internationale handel. Er moet een stelsel van CO2-emissiehandel komen ten gunste van ontwikkelingslanden.

SP: Bevriezing van de overdracht van bevoegdheden aan de Europese Unie. Dit is nodig totdat het democratische gat dat nu volgens de partij bestaat is gedicht en tot de bevolking een dergelijke overdracht daadwerkelijk steunt. Er is al te veel soevereiniteit weggegeven.

Het marktdenken bij ontwikkelingshulpprojecten moet worden teruggedrongen. Wel moet de Europese markt meer worden opengesteld voor producten uit ontwikkelingslanden.

CHRISTENUNIE: Geen Europese Politieke Unie. De EU dient een samenwerkingsorgaan van zelfstandige staten te blijven. Draag zo weinig mogelijk bevoegdheden over aan Brussel. Geen Europese grondwet. Elke lidstaat moet één commissaris houden. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking stijgt tot 1 procent van het bnp in de volgende kabinetsperiode.

SGP: Geen federale of centrale Europese bestuursstructuur, geen direct gekozen voorzitter van de Europese Commissie en geen Europese grondwet. De SGP wil dat de besluitvorming grotendeels bij de Raad van Ministers blijft en met name bij de Raad van Regeringsleiders.

De ontwikkelingshulp moet stijgen tot 1 procent in 2006 en later mogelijk nog meer. Nederland moet de armste landen, met name in Afrika, steunen.

LIJST PIM FORTUYN: Terugdringen van de Brusselse bureaucratie. Er moet kritisch worden gekeken naar de rol van het Europees Parlement. Waar mogelijk moet de Nederlandse soevereiniteit bewaard blijven. Uitbreiding van de EU kan pas na een bindend referendum.

LEEFBAAR NEDERLAND: Het Europarlement wordt uitsluitend in Brussel gevestigd, waardoor het kostbare reizen naar Straatsburg voorbij is. Meer zeggenschap voor Europarlementariërs. Meer invloed voor de Europese kiezers via onder meer referenda. Ontwikkelingshulp moet op hetzelfde niveau blijven, maar efficiënter en gerichter worden uitgevoerd.

VERENIGDE SENIOREN PARTIJ: De Nederlandse bijdrage aan de Europese Unie moet kritisch worden bekeken. Verdergaande integratie van Nederland binnen de EU kan slechts plaatshebben na een referendum. Landen met een corrupte regering en bestuursorganen worden van ontwikkelingshulp uitgesloten.