Weg met profiteurs en centenvangers!

Wat doe je als je als gepensioneerde emigreert en koersverlies lijdt op je AOW-uitkering? Het verhaal van meneer A. uit Indonesië.

Toen meneer A. op zijn zestigste met vervroegd pensioen mocht, koos hij ervoor om van zijn oude dag te gaan genieten in het aangename leefklimaat van Indonesië. Zijn pensioen kreeg hij keurig overgemaakt op de guldenrekening die hij had geopend bij het ABN Amro kantoor in Soerabaja.

In juni 1999 werd meneer A. vijfenzestig en vanaf dat moment had hij dus recht op AOW. Bovendien had hij deelgenomen aan de vrijwillige AOW-verzekering en zijn premie jaarlijks in guldens betaald. Hij verzocht de uitkerende instantie, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in Leiden, om het bedrag maandelijks op dezelfde rekening in Soerabaja over te maken als waarop hij zijn pensioen ontving.

Geen enkel probleem, volgens de Sociale Verzekeringsbank, en het bedrag werd in guldens op zijn rekening bijgeschreven. Er deed zich echter één probleem voor: het pensioenbedrag bleek lager uit te vallen dan in eerste instantie was toegezegd. Meneer A. verzocht de SVB om opheldering. Wat bleek? Zijn AOW-uitkering werd uitgekeerd in Amerikaanse dollars. Het lagere bedrag was te verklaren uit het koersverlies dat geleden werd wanneer de dollars weer in guldens werden omgezet. Tevens werden kosten in rekening gebracht voor het overboeken.

Meneer A. tekende protest aan bij de SVB. Hij wilde zijn AOW direct in Nederlandse guldens ontvangen. Hij had tenslotte niet voor niets een guldenrekening geopend.

Dat bleek niet mogelijk: de huisbankier van de SVB is namelijk de Bank of America en deze maakt de Nederlandse uitkeringen die in Indonesië worden uitbetaald over in dollars. Een uitzondering maken op deze regel bleek niet mogelijk. De SVB kan volgens eigen zeggen ,,op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor koersverschillen en moment van bijschrijving op een buitenlandse rekening''. In de bij het aanvraagformulier bijgesloten algemene brochure van de SVB staat dat de klant voor aanvullende vragen contact kan opnemen met de Leidse instantie. ,,Maar de informatie voorziening met betrekking tot de uitbetaling van de uitkering van meneer A. is wel te summier geweest'', erkent de SVB.

Meneer A. is woedend en meldt de Sociale Verzekeringsbank dat hij ,,verwacht dat zijn uitkering door bekwame mensen wordt overgemaakt en dat hier geen profiteurs en centenvangers aan te pas komen''. Bovendien beticht de gepensioneerde de SVB van `onbehoorlijk bestuur' omdat hij ,,op geen enkele manier is voorgelicht over de betaling in dollars''. Zijn ,,rechten op een uitkering in guldens worden aan de laars gelapt'', meent hij. Ongeveer 6 procent van zijn AOW ,,wordt aan de banken geschonken en over de balk gegooid''. Hij vindt zelf een oplossing,nadat hij ,,tot juni 2000 aan deze willekeur of zakvullerij mee heeft moeten doen'': hij ontvangt zijn AOW voortaan via zijn schoonzoon. A. heeft uitgerekend dat hij door het twee maal omwisselen van zijn uitkering een verlies heeft geleden van ƒ1800 (818 euro) en verzoekt de SVB om hem schadeloos te stellen.

De Sociale Verzekeringsbank verklaart de klacht ongegrond. ,,Om de overmakingskosten te beperken en om de service op het gebied van de uitbetaling te verhogen, is een contract afgesloten met een bank, daarin wordt geregeld in welke valuta, op welke datum en tegen welke kosten er uitbetaald wordt.'' Volgens de uitkeerder ,,is het niet mogelijk om in individuele gevallen van deze afspraak af te wijken, omdat dit van invloed kan zijn op de kosten.'' Wel is de SVB van mening dat ,,de informatie verbeterd kan worden. De suggestie van A. wordt in overweging genomen en er zal worden nagegaan hoe in de toekomst de cliënten beter geïnformeerd kunnen worden''.

Meneer A. dient na deze reactie een klacht in bij de Nationale Ombudsman. Deze verklaart de klacht wel degelijk gegrond en geeft de SVB in overweging om de uitkeringsgerechtigden die in aanmerking komen voor een AOW-uitkering ,,tijdig te laten weten in welke valuta er zal worden uitbetaald en het verzoek tot schadevergoeding van A. in heroverweging te nemen.''

De Sociale Verzekeringsbank liet weten zich wel met de inhoud van het verslag van de Nationale Ombudsman te kunnen verenigen en dus bereid te zijn tot schadevergoeding. Meneer A. heeft nog niet gereageerd.