Goed stemmen is voor Kamerleden soms lastig

Hoofdelijk stemmen in de Tweede Kamer is geen sinecure. Gisteravond bleek bij de cruciale stemming over een motie tegen deelname aan het JSF-project dat Kamervoorzitter Van Nieuwenhoven had verordonneerd dat de griffier die de namen van de leden bij zo'n stemming voorleest, ook met luide stem herhaalt wát het lid gestemd heeft: vóór of tégen. Dit echo-systeem wordt noodzakelijk gevonden na chaotische stemmingen dinsdag over een motie van PvdA en D66 die opriep tot het treffen van sancties tegen Israël een onderwerp dat zeer gevoelig ligt in de Kamer. Tot tevredenheid van minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) werd de motie verworpen, zij het ternauwernood.

Dinsdag concludeerde Van Nieuwenhoven na de hoofdelijke herstemming over de Israël-motie dat de stemmen wederom staakten op 74 voor en 74 tegen: een motie geldt dan als niet aangenomen. Naderhand bleek echter dat het Kamerlid Duivesteijn (PvdA), die hoorbaar tegen de `eigen' motie had gestemd, stelde dat hij eigenlijk vóór had gestemd. Duivesteijn diende protest in bij de griffie.

De verwarring werd nog groter toen na de scrupuleuze telling bleek dat de Kamervoorzitter en de griffier zich ook hadden vergist. In werkelijkheid hadden dinsdag 75 Kamerleden tegen de motie gestemd en 73 voor. Bij de VVD had de onherkiesbare Cherribi voor sancties tegen Israel gestemd en dus tegen de eigen fractie. En bij D66 had Dittrich (wél herkiesbaar) het omgekeerde gedaan: tegen sancties terwijl de rest van de fractie voor was.

Zou de stem van Duivesteijn alsnog bij de voorstemmers zijn gerekend, dan zou er alsnog een situatie ontstaan waarbij de stemmen staken met 74 voor en 74 tegen. Duivesteijn toonde zich achteraf bijzonder ongelukkig met de gang van zaken.

Vragen naar mogelijke tactische redenen voor zijn stemgedrag, wijst hij verontwaardigd van de hand. Overigens stemde de hele D66-fractie gisteravond bij een nieuwe anti-Israël motie van de SP per ongeluk vóór. De motie werd verworpen.