`Toezien op gelden partijen'

Een onafhankelijk orgaan moet in de toekomst toezicht houden op de uitvoering van wetgeving over partijfinanciering. Een dergelijk orgaan moet ook controleren of partijen die overheidssubsidie ontvangen, de voorschriften in de wet naleven.

Dat schrijft minister De Vries (Binnenlandse Zaken) in de notitie `Herijking subsidiëring politieke partijen', die gisteren werd gepresenteerd.

In de nota wordt voorgesteld om partijen te verplichten giften van meer dan 2000 euro openbaar te maken. De huidige wet hanteert een ondergrens van 4500 euro voor verplichte publicatie, zonder dat de naam van de donateur bekend gemaakt hoeft te worden.

De nieuwe, opgerekte verplichting geldt ook voor aan partijen gelieerde stichtingen en instellingen. Partijen die zich niet aan die openbaarmakingvoorschriften houden, lopen het risico van sancties, variërend van korting tot blokkeren van de subsidie.

De Vries wil partijsponsoring aan banden leggen, bijvoorbeeld door de bepaling dat het totaal aan giften en sponsoring niet meer mag zijn dan de betrokken partij aan overheidssubsidie ontvangt. Individuele donateurs mogen op jaarbasis niet meer dan 10.000 euro aan een politieke partij doneren.

Tegenover de aanscherping van de regels voor partijsponsoring, wil De vries de bestedingsmogelijkheden van overheidssubsidies versterken.

Zo mogen die geldstromen ook gebruikt worden voor financiering van verkiezingscampagnes, wat nu verboden is. Volgens de Vries is het huidige subsidieniveau te laag om politieke partijen goed te laten functioneren.

In de nota wordt ook voorgesteld om lokale politieke partijen overheidssubsidie te geven.