Hackers in Europa de cel in

De Europese Commissie wil de justitiële aanpak van cybercriminaliteit in de Europese Unie meer harmoniseren. Zo zou de maximumstraf voor zaken als het verspreiden van computervirussen niet lager dan één jaar mogen zijn. De aanpak van cybercriminaliteit geldt voor de Europese Commissie als een speerpunt voor justitiële harmonisatie in de EU.

De Eurocommissarissen Antonio Vitorino (Justitie en Binnenlandse Zaken) en Erkki Liikanen (Informatiemaatschappij en Ondernemingen) presenteerden gisteren hun voorstel, waarvoor in de EU eenstemmigheid is vereist. Zij hopen dat alle lidstaten uiterlijk in 2003 akkoord zijn. Vitorino wees er gisteren op dat de EU-lidstaten al in oktober 1999 in het Finse Tampere hebben afgesproken de aanpak van strafrechtelijke overtredingen meer op elkaar te zullen afstemmen.

Door het internationale karakter van cybercriminaliteit is het volgens Vitorino ,,belangrijk'' actie te ondernemen en de samenwerking te verbeteren. Hij onderstreepte dat ook met de Verenigde Staten wordt overlegd over meer samenwerking.

Volgens Vitorino bevatten nationale wetten nu nog vaak ,,grote hiaten'', waardoor misdaden tegen informatiesystemen moeilijk zijn te bestrijden. Hij onderstreepte dat computersystemen veiliger moeten worden voor gebruikers. Vitorino zei dat georganiseerde benden en terroristische groepen actiever worden op gebied van cybercriminaliteit met als doel economisch gewin of het verstoren van informatiesystemen. Het gaat bij cybercriminaliteit met name om hacking (inbreken in systemen), verspreiding van computervirussen en verstoring van de toegang tot computerdiensten.

Volgens de Europese Commissie moet een goede ,,balans'' worden gevonden tussen verschillende belangen, zoals de veiligheid van informatie-infrastructuren, bevoegdheden van justitieautoriteiten, privacy, rechten van gebruikers en bevordering van technologische ontwikkeling. Zij onderstreept dat belanghebbende partijen daarom uitvoerig over het voorstel zijn geconsulteerd.