LEVE HET BIJZONDER ONDERWIJS...

Theoloog en filosoof zijn het eens: het bijzonder onderwijs is een goede zaak. Maar deze scholen zouden wel alle leerlingen moeten accepteren, vindt theoloog Maneschijn. Precies de kern van het omstreden voorstel van Van Boxtel.

Het kort geleden door minister Roger van Boxtel (Grotestedenbeleid) gelanceerde idee om scholen op religieuze grondslag af te schaffen – hem ingegeven door het segratie bevorderende islamitische onderwijs – kreeg geen enkele weerklank bij de politieke partijen. Ook zijn eigen partij D66 viel hem min of meer af. Maar is het wel zo'n verkeerd idee? Deze vraag dringt zich des temeer op daar Van Boxtel er ter ondersteuning van zijn idee op wees dat er nogal wat niet-islamitische, bijzondere scholen zijn die geen andersdenkenden toelaten en dat krachtens de wet ook niet hóeven doen waardoor deze scholen meer dan gemiddeld wit zijn en dus evenzeer de segratie bevorderen.

``Er is inderdaad een ènkele bijzondere school die voornamelijk wit is'', reageert de gereformeerde theoloog/filosoof Gerrit Maneschijn. ``En op díe scholen wees Van Boxtel. Dat er legio bijzondere scholen zijn die wel allerlei gezindten en geloofsovertuigingen toelaten, vermeldt hij gemakshalve maar niet.''

sgp-signatuur

Het is duidelijk: Maneschijn heeft weinig op met het idee van Van Boxtel om het religieuze onderwijs af te schaffen. ``In feite'', vervolgt Maneschijn, ``noemde Van Boxtel alleen een christelijke school in Veenendaal, maar dat is een school met een uitgesproken SGP-signatuur. Sterker: uit een onderzoek, gedaan door de Universiteit van Tilburg, is zelfs gebleken dat het aantal allochtone leerlingen grosso modo gelijkelijk is verdeeld over openbare en bijzondere scholen.''

Daarbij vraag Maneschijn zich af wat van Boxtel nu eigenlijk in grondwetsartikel 23 wil veranderen, met name ten aanzien van lid 2, dat inhoudt dat het geven van onderwijs vrij is. ``Dat is toch een mooi liberaal principe? Wil Van Boxtel dàt soms afschaffen? Of gaat het hem er alleen om dat bijzondere scholen geen toegang zouden mogen weigeren aan andersdenkenden. Op dat punt ben ik het wel met hem eens: bijzondere scholen zouden àlle aangeboden leerlingen moeten accepteren. Maar daar is alleen een eenvoudige wetswijziging voor nodig. Daar hoef je niet 100 jaar schoolstrijd voor over te doen.''

Maneschijn vindt trouwens dat ook het openbáár onderwijs aan een herziening toe is. ``Docenten van openbare scholen zouden wat meer begrip moeten tonen voor religies en levensovertuigingen, zodat recht wordt gedaan aan de wijze waarop kinderen thuis worden opgevoed. Dan kan voor ouders het openbaar onderwijs even interessant worden als het bijzondere. Vergeet niet dat er heel wat onkerkelijke ouders zijn die hun kinderen toch op een bijzondere school doen, gewoon omdat ze willen dat hun kinderen kennis nemen van 2000 jaar christen- en jodendom, zodat ze de voorstelling op een schilderij uit het Rijksmuseum tenminste kunnen begrijpen.''

Maneschijn erkent dat het mogelijk is dat op bijzondere scholen wordt verteld dat de evolutietheorie niet klopt omdat het God is die de wereld heeft geschapen. Om er meteen aan toe te voegen dat het nog erger kan, zoals in Amerika, waar op sommige privé scholen het doceren van de evolutietheorie domweg verboden is. ``Zelf vind ik dat je evolutie en schepping niet door elkaar moet halen. Aan de andere kant moet je je natuurlijk ook afvragen of dit nu wel zo'n een gevaar is voor de samenleving. Pas als er haat tegen andersdenkenden wordt gepredikt, is er reden tot ingrijpen. Maar volgens mij gebeurt dat in Nederland helemaal niet, in ieder geval niet in het christelijke onderwijs.''

vrouwen

Dat op streng christelijke en islamitische scholen wordt geleerd dat vrouwen de man moeten dienen, vindt Maneschijn ook niet echt een probleem. ``Nee, wat zou dat? Ik bedoel: we hoeven toch niet allemaal hetzelfde te denken? Bovendien: ouders hóeven hun kinderen toch niet dergelijke scholen te sturen? Nog een andere dochter van ons heeft de kinderen niet op een christelijke school in de buurt gedaan, omdat daar homoseksualiteit werd veroordeeld. En ook geëmancipeerde moslims zullen hun kinderen niet naar scholen willen sturen waar voortdurend met de koran wordt gezwaaid.''