Dutchbat te passief

Alle rapporten die zijn gemaakt na Srebrenica wijzen de Servische legerleiding aan als de hoofdschuldige van de genocide op duizenden moslimmannen. Maar ook de Verenigde Naties krijgen er stevig van langs, niet het minst in hun eigen rapport.

Verslag Franse onderzoekscommissie, 29 november 2001:

Zal het ooit mogelijk zijn Srebrenica te begrijpen? Zonder twijfel nooit in zijn geheel, een deel van de gebeurtenissen daar zal altijd het begrip van de menselijke geest te boven gaan

(...) De schuldigen van deze barbarij zijn de verantwoordelijke Bosnische Serviërs. (...) In Srebrenica waren het de Bosnische Serviërs die de mannen van Srebrenica, Bosnische moslims, systematisch hebben afgeslacht

Voorzover Frankrijk direct het mikpunt van kritiek is geweest, was dat vooral wegens degene die destijds commandant was van de vredesmacht van de Verenigde Naties in het voormalige Joegoslavië, generaal Bernard Janvier. (...) Het staat vast dat het getreuzel van de commandant van de VN-macht, en de duidelijke beoordelingsfout ten opzichte van zijn gesprekspartner, generaal Mladic, een rol speelden in het drama – net als de afwijzing door generaal Nicolai van verzoeken om luchtsteun vóór 9 juli, die nooit Zagreb zouden bereiken. Met name op de avond van 10 juli had generaal Janvier luchtacties in gang moeten zetten, wat mogelijk was, omdat voldaan was aan alle voorwaarden, hoe streng ook, die in de teksten voor zo'n procedure waren vastgelegd

Hoe kan men voorbij gaan aan de fouten die het Nederlandse bataljon heeft gemaakt? (...) De Nederlandse soldaten hebben waarschijnlijk een tactische fout gemaakt, met grote gevolgen voor de psychologie van de Serviërs, door totaal geen weerstand te bieden, door de Bosniërs het recht te onthouden zich te verdedigen (...) en door potentiële gijzelaars te worden. (...) Deze soldaten lieten gruwelijk verstek gaan toen het erom ging ,,toezicht te houden'' op de evacuatie van de vluchtelingen. Ook moet genoemd worden de op zijn minst discutabele opstelling van de Nederlandse troepen die de moordpartijen verzwegen waarvan zij getuige waren

In essentie moet de oorzaak van de val van Srebrenica gezocht worden in de afwezigheid van een uitgesproken politieke wil om in Srebrenica tussenbeide te komen: van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de VS en de Bosnische autoriteiten van Sarajevo zelf. (...) Geen enkele staat die betrokken was bij de oplossing van het Bosnische conflict heeft Srebrenica willen redden. (...) De verwijten die een Franse officier zijn gemaakt, mogen niet doen vergeten dat verantwoordelijkheid in een democratie uiteindelijk politiek is en dat militairen in dienst staan van een beleid dat wordt vastgesteld door gekozen politici

Srebrenica is ook een mislukking van Frankrijk geweest.