Chaos bij NS

Naar aanleiding van de artikelen `Reorganisaties oorzaak chaos NS' in de krant en `Minister op het spoor' in magazine M van 6 april, het volgende.

De minister van Verkeer en Waterstaat is geen president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen en is niet verantwoordelijk voor het laten rijden van treinen. Om dat publieke belang te behartigen is er begin vorig jaar een prestatiecontract gesloten met de NS. Hierin was een punctualiteit van 88% afgesproken. Toen bleek dat dit niet werd gehaald heeft de NS, zoals het contract aangeeft, een herstelplan gemaakt waarin zij 80% punctualiteit garandeerde. Dit was de absolute bottom-line. De NS haalde 79,9%, een geflatteerd percentage omdat er treinen uit de dienstregeling werden genomen. Over de berekening van die percentages is overigens nooit onenigheid geweest. Ook niet over het feit dat daarbij rekening moest worden gehouden met een zekere mate van infrastructurele problemen. Dat zat in de afspraken over punctualiteit verdisconteerd.

Op basis van onderzoek is feitelijk aangetoond dat de infrastructuur vorig jaar is verbeterd ten opzichte van eerdere jaren. Railsverkeersleiding, Railinfrabeheer en Railned zijn daarmee het verbeteringstraject dat zij met mij en met de NS hadden afgesproken nagekomen, zowel wat betreft beschikbaarheid als betrouwbaarheid. Met deze kwaliteit zou NS een punctualiteit kunnen halen van 88%. De prestaties van de vervoerder zijn echter fors achtergebleven. Maar ook met de infrastructuur zijn we er nog niet. Ik heb in een brief van november vorig jaar aan de Tweede Kamer aangekondigd dat er bovenop de reguliere miljarden voor onderhoud en beheer, de komende jaren nog eens driekwart miljard euro extra wordt geïnvesteerd in het spoor.

Daarnaast is het zo dat de Railsverkeersleiding, Railinfrabeheer en Railned tot op de dag van vandaag onderdeel zijn van de NS. De Spoorwegwet, die regelt dat deze organisaties worden ondergebracht in een aparte NV, is anderhalve week geleden in de Tweede Kamer behandeld. Pas als de parlementaire behandeling is afgerond, kan worden begonnen met de daadwerkelijke scheiding tussen deze organisaties en de NS.