Aanpak van bouwfraude onduidelijk

De parlementaire enquêtecommissie Bouwfraude uit de Tweede Kamer heeft nog geen overeenstemming bereikt met het openbaar ministerie over de aanpak van haar onderzoek.

Volgens enquêtevoorzitter Marijke Vos (GroenLinks) verlopen de besprekingen in een goede sfeer, maar is niet te zeggen wanneer ze worden afgerond. Ze verwacht er meer over te kunnen melden in een rapportage die de commissie over enkele weken aan de Tweede Kamer stuurt.

Het overleg tussen OM en enquêtecommissie is bedoeld om afspraken te maken over het verloop van de onderzoeken die deze instanties doen naar de bouwfraude. Eerder heeft minister Korthals (Justitie) aan de Tweede Kamer laten weten dat het OM de regie diende te hebben omdat anders het strafrechtelijk onderzoek gevaar zou gaan lopen. Personen die onder ede verklaringen afleggen voor de enquêtecommissie zouden niet meer `bruikbaar' zijn in het justitieel onderzoek.

Intussen hebben het OM en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) al wel afspraken gemaakt over de eigen onderzoeken. Dit blijkt uit een convenant tussen het college van procureurs-generaal en de directeur-generaal van de Mededingsingsautoriteit. Deze overeenkomst wordt vandaag openbaar gemaakt via de Staatscourant.

De NMa onderzoekt de schaduwboekhouding van bouwbedrijf Koop-Tjuchem, die enige tijd geleden aan justitie is overhandigd door ex-directeur Bos van het aannemingsbedrijf. Justitie bekijkt de strafrechtelijke aspecten van deze stukken. De schaduwadministratie loopt tot 1998 en bevat informatie over mogelijke oplichting, verboden afspraken (overtreding wet op de mededinging), omkoping en corruptie. Op basis van deze stukken, die Bos overigens zonder succes al eerder `te koop' had aangeboden, deed justitie met speciale teams van politie en FIOD half maart van dit jaar invallen op 45 adressen. Daarbij waren bouwbedrijven, maar ook woningen van ambtenaren.

De FIOD blijkt inmiddels te beschikken over gegevens van geheime rekeningen die ambtenaren hebben aangehouden bij Luxemburgse banken. De informatie is beschikbaar gekomen via de Belgische fiscus die gebruikmaakte van gegevens die een ontevreden medewerker van een Luxemburgse bank achterover had gedrukt. De parlementaire enquêtecommissie zal gebruik gaan maken van de vertrouwelijke gegevens, maar krijgt niet de beschikking over de bijbehorende namen. Eerder verstrekte ex-directeur Bos van Koop-Tjuchem drie namen van volgens hem corrupte ambtenaren van Rijkswaterstaat aan het openbaar ministerie. Ze zijn lopende het onderzoek door minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) geschorst.

NMa en het OM zullen elkaar desgevraagd informatie verschaffen die bij kan dragen ,,aan het welslagen van hun respectievelijke taakuitoefening in dezen''.