Kamer blijft tegen Europees octrooi

Een ruime Kamermeerderheid van PvdA, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en SP blijft zich verzetten tegen de invoering van een Europees octrooi op biotechnologische uitvindingen.

Dat bleek gisteren tijdens de afronding van een sinds twee jaar slepend Kamerdebat over de Europese octrooirichtlijn uit 1998. De fracties hebben ethische bezwaren tegen de wet, die biotechnologische bedrijven de mogelijkheid geeft genetisch aagepaste dieren, planten en cellen te patenteren. Zij willen instemmen met een amendement van het Kamerlid Witteveen (PvdA) dat de richtlijn wijzigt, door het octrooi te beperken tot genetisch materiaal. De aangepaste dieren en planten zelf moeten erbuiten vallen.

VVD en D66, die geen bezwaren hebben tegen de wet, vinden dit amendement in strijd met de strekking van het wetsvoorstel zelf, en daardoor onmogelijk. Verantwoordelijk staatssecretaris Ybema (Economische Zaken, D66) noemde het amendement ,,destructief''.

Volgens Europese regels had Nederland de richtlijn, waar de regering in 1998 in Brussel mee instemde, al moeten invoeren. Na verzet in de Tweede Kamer opende het kabinet echter eerst, samen met Italië en Noorwegen, een bezwaarprocedure bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Dat wees de ethische bezwaren eind vorig jaar af. Volgens Ybema moet Nederland nu eerst de Europese wet invoeren, voordat getracht kan worden die langs de gebruikelijke politieke weg in Brussel te wijzigen. Bij in gebreke blijven dreigt een juridische confrontatie met de Europese Commissie, die toeziet op de uitvoering van de besluiten van de EU-lidstaten. Ook in Frankrijk, Duitsland en België zijn kritische geluiden over het octrooi.