Jacht op beschermde dieren kan alsnog

Vrijwel alle Nederlandse provincies willen dat het mogelijk blijft om beschermde dieren als vossen, ganzen en kraaien af te schieten, omdat de beesten schadelijk zijn voor weidevogels en gewassen. Ze gaan ontheffingen aanvragen voor de nieuwe Flora- en Faunawet, die sinds vier dagen van kracht is. De nieuwe wet verbiedt de jacht op alle dieren behalve die op hazen, konijnen, houtduiven, wilde eenden en fazanten. Provincies kunnen echter uitzonderingen maken als dat nodig is voor natuurbeheer of bestrijding van schade. Behalve de jacht op de vos willen de provincies onder voorwaarden ook de jacht op vogels toestaan die vooral in de fruitteelt schade veroorzaken doordat ze de vruchten opeten. Het gaat dan vooral om eksters, kraaien, spreeuwen en roeken. Maar dan moeten er wel eerst preventieve maatregelen zijn genomen. Een voorstel van Gedeputeerde Staten in Gelderland spreekt van het aanbrengen van linten, netten en het maken van lawaai. In het algemeen, aldus een woordvoerder van de provincie, moet worden aangetoond dat er meer dan 115 euro per hectare schade is berokkend door het te bejagen dier en moet er tot maximaal 10 procent van de winst uit het product aan preventieve maatregelen zijn genomen.

Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wijst erop dat ontheffingen niet zomaar mogen worden verleend, maar dat eerst ,,al het mogelijke'' moet worden gedaan aan preventie, voordat het mag komen tot het afschieten van de in de wet beschermde dieren.

,,Als alle provincies ontheffingen gaan verlenen voor het jachtverbod op de vos, dan zullen wij nagaan of dat wel klopt en in de geest van de wet is. Het is namelijk niet aangetoond dat de vos grote schade berokkent'', aldus een woordvoerder van Landbouw.

Vorige week nog verwierp de Tweede Kamer met een krappe meerderheid een amendement om de jacht op de vos toch toe te staan, door de vos toe te voegen aan een lijst met 21 soorten waarvoor vrijstellingen mogen worden afgegegeven en waarvoor geen ontheffing vereist is.

De Faunabescherming is ,,woedend'' over de plannen van de provincies. Niko Koffeman van de Faunabescherming: ,,Er ligt een wet die een `nee, tenzij'-principe hanteert. De provincies willen er nu een `ja mits'-regeling van maken. Dat is tegen de wet. Wij zullen de ontheffingen juridisch aanvechten.'' Met name de aankondiging van GS van Gelderland om ontheffingen te verlenen voor het jachtverbod op de vos is Faunabescherming in het verkeerde keelgat geschoten. ,,De provincie zegt dat er alleen ontheffingen worden verleend als er faunabeheersplannen liggen die zijn opgesteld door faunabeheerseenheden. Maar die plannen zijn er helemaal nog niet, en die eenheden ook niet. Hoe kan de provincie dan nu al weten dat ontheffingen nodig zijn?''