Verplichte sollicitatie voor ouderen

Werklozen van ouder dan 57,5 jaar die net hun baan zijn kwijtgeraakt moeten verplicht gaan solliciteren. Minister Vermeend (Sociale Zaken) wil hiertoe een voorstel van de Raad voor Werk en Inkomen overnemen.

De oudere werklozen zijn nu nog vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Deze maatregel is ingesteld omdat ze weinig kans maakten op de arbeidsmarkt. Minister Vermeend onderschrijft de mening van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI), waarin werkgevers, vakbonden en gemeenten zijn vertegenwoordigd, dat dit de laatste jaren is veranderd.

De minister kondigde daarom gistermiddag aan, bij de ontvangst van het eerste rapport van de RWI met adviezen aan het kabinet, snel met een voorstel te komen. Dat kan dan nog voor de verkiezingen in mei in het parlement worden behandeld. Een werkloze van 63 jaar die bijvoorbeeld al acht jaar werkloos is hoeft niet meer te solliciteren.

Op het voorstel van de RWI om de premies voor WW en WAO voor iedereen te verlagen ten behoeve van bestrijding van de zogeheten armoedeval reageerde Vermeend terughoudender. De RWI wil dat ook mensen met een minimumloon premies WW en WAO gaan betalen.

Om hun koopkracht niet aan te tasten moet voor iedereen de premie omlaag. Dat kan worden bekostigd met de miljardenoverschotten uit de sociale fondsen, die nog steeds oplopen doordat de premies elk jaar hoger worden vastgesteld dan nodig is om de kosten te dekken.

Voordeel van het RWI-voorstel is dat het voor laagbetaalden aantrekkelijker wordt meer te gaan werken of promotie te maken. Ook wordt werken financieel aantrekkelijker voor uitkeringsgerechtigden. Nu gaan laagbetaalden er soms niet of nauwelijks op vooruit als meer gaan verdienen, omdat ze de vrijstelling voor de premiebetaling verliezen.

Het kabinet heeft tot nu toe geweigerd de premies te verlagen, vooral omdat de overschotten meetellen bij het begrotingssaldo dat moet voldoen aan de normen voor de eurolanden. Minister Vermeend vertelde gisteren dat dit kabinet geen beslissing meer zal nemen over de overschotten in de sociale fondsen. Hij zei wel te verwachten dat dit in de komende kabinetsformatie aan de orde zal komen.