Asielbeleid

Nederland behoort reeds lang tot de top van de dichtstbevolkte landen van de gehele wereld. Toch neemt het aantal inwoners van ons land, vooral door de instroom van asielzoekers, steeds verder toe.

Zolang onze openbare, sociaal-maatschappelijke voorzieningen ontoereikend zijn om het bestaande aantal mensen, dat in Nederland verblijft, op te vangen en wij niet in staat zijn om de capaciteit van deze noodzakelijke voorzieningen in overeenstemming te brengen met het groeiend aantal inwoners, is ons land te vol.

Dit is alleen mogelijk door een fundamentele herwaardering van ons asielbeleid. Dit moet dan echter gebeuren op basis van een wetenschappelijke expertise van een denktank van onafhankelijke sociologen en demografiedeskundigen.

Hun taak zou het moeten zijn alle maatschappelijke kanten en implicaties van een te voeren immigratiebeleid, waarvan het asielbeleid immers een onderdeel vormt, te bestuderen en te analyseren. Op deze wijze is het wellicht mogelijk grondbeginselen en basisvoorwaarden te ontwikkelen waaraan een verantwoord asielbeleid moet voldoen.

Het zou bovendien zinvol zijn om ook de Nederlandse Antillen als deel van het Koninkrijk dat juist met ontvolking te kampen heeft evenals Suriname bij een dergelijke bevolkingsstudie en het daarmee samenhangend migratiebeleid te betrekken.

    • Dr. K. Hoefnagels