`Open spoedloket werkmigrant'

Een twintigtal Nederlandse multinationals lobbyt bij het kabinet voor een `spoedloket' om hoogopgeleide allochtonen van buiten de Europese Unie versneld toe te laten. Het gaat om honderden managers en specialisten per jaar die door onder meer Unilever, Philips, Shell en Akzo Nobel nodig worden geacht voor hun bedrijfsvoering. Ze willen dat deze mensen de vele regels kunnen omzeilen die misbruik van asielprocedures moeten voorkomen.

De lobby heeft geleid tot vorming van de interdepartementale commissie-W. van Leeuwen (directeur-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken), die in april advies uitbrengt aan het kabinet. Sinds het laatste gesprek met de commissie, twee weken geleden, hebben de bedrijven ,,goede hoop'' dat het spoedloket er komt.

Het gaat de bedrijven om bijvoorbeeld Indiase of Pakistaanse topmanagers, specialisten en onderzoekers. Documenten, zoals paspoorten en geboorteakten, uit die landen worden hier zozeer gewantrouwd dat maandenlange procedures nodig zijn om ze te verifiëren.

,,Het is van nationaal belang dat het bedrijfsleven in staat wordt gesteld gericht (hoog)gekwalificeerde werknemers van buiten de EU aan te trekken'', schrijft werkgeversorganisatie VNO-NCW aan de ministers van Justitie, Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken. Anders zal ,,grote economische schade worden aangericht, omdat door de mondiale concurrentie en de globalisering Nederland dan als vestigingsplaats nauwelijks behouden kan blijven en de kans zal toenemen dat bedrijven uit Nederland vertrekken''.

Het liefst willen de bedrijven ook één contactpersoon in het spoedloket die namens alle betrokken ministeries spreekt.

De Duitse Bondsdag heeft onlangs een wet aangenomen die mogelijkheden schept voor werkgevers om arbeidsmigranten toe te laten op gebieden waar een tekort bestaat. In de Duitse Bondsraad (Eerste Kamer) bestaat echter verdeeldheid over de wet, waardoor de status ervan onduidelijk is.

Ondanks enkele versoepelingen van de regels in Nederland vorig jaar, die organisaties in staat stellen IT'ers en onderzoekers makkelijker het land in te krijgen, vinden de multinationals dat de procedures voor veel topmanagers en specialisten nodeloos traag verlopen. Het kan tot zes maanden duren voordat iemand legaal in Nederland woont en werkt, afhankelijk van zijn land en zijn beroep.

Soms komt zo iemand hier slechts voor een jaar.

barrières: pagina 18

    • Frederiek Weeda