PvdA: kassen naar Haarlemmermeer

De PvdA wil een deel van de glastuinbouw in het Westland overbrengen naar de Haarlemmermeer. Volgens de PvdA is daar 1.500 hectare beschikbaar voor de bouw van nieuwe kassen. Verder is er ruimte voor de ontwikkeling van een stad met 150.000 inwoners.

Deze plannen worden ontvouwd in de notitie `Rubiks ruimte' van de Tweede-Kamerleden Duivesteijn, Depla en Waalkens, alledrie van de PvdA. De titel is een verwijzing naar de Hongaarse uitvinder van de magische puzzel. Volgens de samenstellers is ook ,,de ruimtelijke en maatschappelijke puzzel die hier moet worden opgelost uiterst complex''. Zij schetsen in dit stuk de door hen gewenste ontwikkeling in de Deltametropool tot 2030. Met de notitie leveren de PvdA-fractieleden ook opnieuw kritiek op de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening van hun partijgenoot minister Pronk (VROM). Eerder gebeurde dat al in de bijdrage Open Land, Groene steden, gemaakt door een partijcommissie onder leiding van oudminister B.Peper.

De Tweede Kamer discussieert volgende week maandag over het beleid van Pronk.

,,De glastuinbouw verdient een grondiger visie dan het kabinet nu biedt, gericht op een duurzame oplossing'', aldus de Duivesteijn c.s. In hun visie moeten de kassen worden geconcentreerd op een aantal grote locaties. In het Westland blijven de bedrijven die gebonden zijn aan de daar gevestigde veilingen. Een deel moet worden verplaatst naar de gemeente Haarlemmermeer, binnen de geluidscontour van Schiphol. ,,De combinatie van glastuinbouw en luchthaven versterkt de internationale betekenis van de sector'', zeggen de samenstellers.

De Haarlemmermeer is in hun ogen nog te veel ,,een staat in de staat'', waar de directie van Schiphol met het ministerie van Verkeer en Waterstaat de gang van zaken bepaalt en niet het lokaal en provinciaal bestuur.