Rekenkamer gispt klimaatbeleid

De Rekenkamer noemt het beleid om de broeikasgassen te verminderen onsamenhangend. Een flinke reductie van de CO2-uitstoot in 2010, zoals afgesproken in het verdrag van Kyoto, is daarom onzeker.

Pagina 7