Nakomen `Kyoto' lijkt niet haalbaar

Het klimaatbeleid van de Nederlandse overheid kent ,,vele tekortkomingen'' en het is dan ook ,,niet zeker'' dat Nederland de afspraken kan nakomen die in het Japanse Kyoto zijn gemaakt. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een rapport `Bestrijding uitstoot broeikasgassen' dat vandaag is verschenen. Mochten de doelstellingen wel worden gehaald, dan is niet na te gaan of dat komt door het gevoerde beleid, aldus de Rekenkamer.

Volgens het Kyoto-protocol moet Nederland in de periode 2008-2012 zes procent minder broeikasgassen uitstoten dan in het ijkjaar 1990. Het kabinet stelde onlangs dat dit vermoedelijk wel zal lukken. De Rekenkamer is ,,niet geheel overtuigd van deze positieve verwachting'' en wijst erop dat het kabinet ,,het meest optimistische scenario'' gebruikt. Eerder spraken ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het Energieonderzoek Centrum Nederland hun twijfel uit over het halen van `Kyoto'.

Het klimaatbeleid kenmerkt zich volgens het rapport door ,,gebrekkige samenhang'' en door ,,tekortkomingen in de beleidsvoorbereiding''. Er zijn dikwijls geen sancties bij ingezet beleid, en bovendien heeft verantwoordelijk minister Pronk (VROM) ,,weinig instrumenten en bevoegdheden om maatregelen voor emissiereductie bij andere ministeries af te kunnen dwingen''. Ook is het beleid afhankelijk van economische groei, energieprijzen en liberalisering van energiemarkten.

De Rekenkamer heeft met name de maatregelen onderzocht die Nederland neemt in het binnenland. Dat is de helft van de afgesproken 6procent broeikasgasreductie. De andere helft mag in het buitenland worden geboekt, onder meer door het betalen van CO2-reductie in Oost-Europa en ontwikkelingslanden. In 2000 produceerde Nederland 8 procent meer CO2 dan in het jaar 1990, terwijl het doel voor dat jaar een reductie van 3 procent was. De totale uitstoot aan broeikasgassen was in 2000 222 Mton. Dat moet over acht jaar zijn verminderd tot 199 Mton.

De doelstellingen voor de industrie lijken ,,haalbaar'', stelt de Rekenkamer. Van emissiereductie in het verkeer komt daarentegen niet veel terecht, aldus het rapport, onder meer doordat technologische verbeteringen aan auto's teniet worden gedaan door een toenemende vraag naar zwaardere auto's. Het halen van de doelstellingen is dan ook ,,zeer onwaarschijnlijk''. Energiebesparing in de landbouw is ,,mogelijk haalbaar'', maar is traag door de moeizame herstructurering van de glastuinbouw. Minister Pronk (VROM) heeft de Rekenkamer laten weten dat hij een aantal aanbevelingen overneemt. Hij zal doelstellingen voor CO2-reductie per sector opstellen. Ook zal Pronk nagaan wat verschillende belastingmaatregelen bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.