Groenen in Duitsland geen pacifisten meer

De Duitse Groenen wijzen geweld ter beslechting van internationale conflicten niet langer principieel af en erkennen vrije concurrentie en economische groei als basiselementen van economische ordening.

Dat is de essentie van een nieuw beginselprogramma waartoe de voormalige protestpartij afgelopen weekeinde op een congres in Berlijn heeft besloten. De nieuwe uitgangspunten lossen het partijprogramma af dat gold sinds de oprichting van de partij in 1980. Op een groot aantal punten weerspiegelt het nieuwe programma de politieke koers die de partij, sinds 1998 in de regering, al geruime tijd vaart. De opheffing van de NAVO en de ontbinding van multinationals zijn nu ook formeel als politieke doelstellingen geschrapt. In de praktijk speelden ze al langer geen rol meer.

In de buitenlandparagraaf wordt de principiële geweldloosheid losgelaten. De Groenen zullen ook in de toekomst streven naar vreedzame conflictbeslechting maar houden militair geweld als optie uitdrukkelijk open. Tot de inzet van Duitse militairen in het buitenland mag de Bondsdag in de toekomst alleen met tweederde meerderheid beslissen. De Groenen willen daartoe de grondwet wijzigen. Ook willen ze zich sterk maken voor afschaffing van de dienstplicht.

Joschka Fischer, minister van Buitenlandse Zaken en lijsttrekker in Bondsdagverkiezingen dit najaar, riep de partij op debatten over buitenlandse politiek en veiligheidsbeleid ook in de toekomst niet uit de weg te gaan. Hij eiste op dit punt ,,doorzettingsvermogen'' en ,,halsstarrigheid'' van zijn partij.

Vrije concurrentie en economische groei gelden nu ook voor de Groenen als basis voor een groeiende welvaart. In het oude programma werd vrije concurrentie nog omschreven als uitbuiting en als bedreiging voor het menselijk bestaan.

Economische groei wordt niet langer van de hand gewezen, maar de partij vindt dat meer rekening gehouden moet worden met de sociale en ecologische kosten van economische vooruitgang. Ook moet de staat een prominente rol spelen bij toezicht op en regulering van de markt. De formulering ,,zoveel markt als mogelijk, zoveel staat als nodig'' werd door het partijcongres als te liberaal van de hand gewezen.

Het congres van afgelopen weekeinde gold ook als opmaat voor de verkiezingscampagne. De Groenen streven daarbij naar `acht procent plus X' van de stemmen en maken voortzetting van de roodgroene coalitie tot inzet van de verkiezingen. In de peilingen komt de partij nu op ongeveer zes procent. De Groenen willen gezinspolitiek tot een van de speerpunten in hun campagne maken. Zo bepleiten ze langere schooltijden en een betere en voor alle kinderen beschikbare kinderopvang. De ouderbijdrage voor crèches moet afgeschaft worden.