Fortuyn komt met programma in boek

Invoering van een dienstplicht van een of twee jaar voor alle jongens en meisjes, afschaffing van land- en luchtmacht en hervorming van de zorgsector tot een stelsel van vrij ondernemerschap en individuele verzekeringen. Dat zijn enkele voorstellen van Pim Fortuyn, lijsttrekker van de Lijst Fortuyn, in zijn gisteren verschenen boek De puinhopen van acht jaar Paars, dat tevens geldt als zijn verkiezingsprogramma. Andere voorstellen van Fortuyn zijn: reorganisering van het kabinet tot zes `clusters', afschaffing van de provincies ten gunste van grotere gewesten, opbreken van grote gemeenten tot duizend kleine, opzegging van het verdrag van Schengen en herinvoering van nationale grenscontroles, en afschaffing van het Europarlement.

Het 186 pagina's tellende werk dat, in tegenstelling tot gebruikelijke verkiezingsprogramma's, slechts tegen betaling beschikbaar is, wordt morgen officieel gepresenteerd. Het was gisteren echter, kort na uitlevering van de grossiers aan boekhandels, toch te koop, na een misverstand over het door de uitgeverij opgelegde embargo.

Fortuyns programmapunten heten in het boek `aanbevelingen', en zijn gekoppeld aan zeer kritische boutaden tegen de `heersende politieke elite', `ons soort mensen', en Paars. Fortuyn bepleit een radicale democratisering, ten detrimente van de heersende consensuscultuur en wat hij `de regenten' noemt.

De grotere politieke partijen, die in sommige gevallen het boek al eerder in bezit hadden, willen met reacties wachten tot na de officiële presentatie van morgen. Wel is van VVD-zijde, onder andere bij monde van minister Zalm (VVD, Financiën) opgemerkt dat Fortuyn zijn voorstellen niet financieel onderbouwt, anders dan met pleidooien voor grootscheepse reducties op het gebied van management bij politie, gezondheidszorg en ambtenarij in het algemeen. Fortuyn verzekert `geen dubbeltje' meer dan nu te willen uitgeven, en te willen vasthouden aan de `Zalm-norm'.

Vervolg FORTUYN: pagina 3

FORTUYN

'Niet inversteren in zorg en onderwijs

Vervolg van pagina 1

In de inleiding tot het boek zegt Fortuyn dat de politiek zich uitsluitend moet bezighouden met het beheer van de publieke sector en ten aanzien van de economie alleen faciliterend mag optreden.

Onder de aanbevelingen van Fortuyn zijn, wat betreft de gezondheidszorg: uitgaven voor de zorg twee jaar lang op hetzelfde peil houden. De sector moet in die tijd arbeidsproductiviteit opvoeren, bureaucratie terugdringen en overtollige managers lozen. Verplichte eigen bijdrage patiënten, eventueel af te kopen door aparte verzekering. Vrije prijsvorming in de zorg: medici stellen zelf tarieven vast. Onderzoek naar medische consumptie van verschillende sociale categoriën, waaronder allochtonen en `onderklasse', met als doel een einde te maken aan de ongebreidelde zorgvraag. De WAO heeft alleen betrekking op mensen met (lichamelijke) beroepsziekten, dus niet meer op kanker, auto-ongevallen, aids etcetera

Wat betreft onderwijs: geen investeringen, eerst rigoureus saneren. Stoppen met experimenten als basisvorming en studiehuis. Meer loon voor onderwijzend personeel. Boetes als een school hele klassen naar huis stuurt wegens zieke onderwijzers en dergelijke. Directeuren van basisscholen minstens drie dagen per week voor de klas. Kleinere scholen (maximaal 600 leerlingen). Het aantal ambtenaren op het departement terugbrengen met ten minste 25 procent.

Wat betreft criminaliteitsbestrijding: Gemeentepolitie moet onder de gemeenteraad vallen. Minder aandacht bij de politie voor verkeersovertredingen. Controles op plaatsen met `hangjongeren', omdat daar veel in gestolen goederen wordt gehandeld.

Wat betreft vreemdelingenbeleid: in Nederland alleen nog vluchtelingen toelaten uit Frankrijk, Engeland, Duitsland en Denemarken. Verder opvang in de regio, waarvoor financiering. Herinvoering grenscontroles. Iedereen die een uitkering heeft, moet Nederlands spreken. Een gericht emancipatiebeleid voor vrouwen in achterstandswijken. Uitgeprocedeerde asielzoekers insluiten tot zij Nederland verlaten. Opvangplaatsen voor asielzoekers beperken tot maximaal 10.000.

En verder: een rijksinkoopbureau voor benzine, verkoop via MKB-ondernemers. NS, Schiphol en Rotterdamse haven niet privatiseren. Geen deelname meer aan vredesoperaties. Opheffing Europees Parlement. Invoering van een `fysiek zware', vierjarige dienstplicht voor jongeren die met de rechter in aanraking komen, als alternatief voor andere straffen.

FORTUYN www.nrc.nl/dossiers

HOOFDARTIKEL EN FRAGMENTEN pagina 7