Kok verwerpt kritiek op WAO-beleid

Premier Kok heeft de kritiek van de Tweede Kamer op het WAO-beleid van het kabinet naast zich neer gelegd. ,,Ik werp het verre van mij dat het kabinet de boel maar een beetje op zijn beloop heeft gelaten'', zei Kok in gisteren tijdens het spoeddebat over de WAO.

Kok reageerde daarmee op de opvatting van de oppositie en coalitiegenoten VVD en D66 dat Paars 7,5 jaar lang niets of te weinig aan de WAO heeft gedaan. Hij wees erop dat het kabinet een aantal ingrijpende maatregelen heeft genomen om de groei van de WAO (nu ruim 950.000 uitkeringsgerechtigden) te beteugelen. CDA-leider Balkenende noemde het ,,buitengewoon teleurstellend'' dat al die maatregelen ,,kennelijk niet hebben geleid tot een geringere instroom van de WAO''.

Kok beklemtoonde dat het kabinet het definitieve advies van de Sociaal-Economische Raad (SER), waarin werkgevers en vakbonden vertegenwoordigd zijn, zal afwachten. Niet wachten ,,zou veel stuk maken in de Nederlandse verhoudingen'', aldus Kok. De SER heeft dit advies 22 maart gereed, zo heeft SER-voorzitter Wijffels de premier verzekerd. ,,Maar het onvoorziene is niet te voorzien'', aldus Kok. Hij zei ervan uit te gaan dat het kabinet begin april een voorstel gereed heeft. Het parlement kan dan nog voor de verkiezingen debatteren.

In het debat van gisteren bleken VVD en PvdA echter nog lijnrecht tegenover elkaar te staan over de aanpak van de WAO. De VVD ziet niets in het onderhandelaarsakkoord van de SER, waarin onder meer een verhoging van de uitkering voor langdurig arbeidsongeschikten is opgenomen en het afschaffen van een boete voor werkgevers. De PvdA staat wel in grote lijnen achter de SER.

Het spoeddebat was aangevraagd door GroenLinks, omdat minister Vermeend (Sociale Zaken, PvdA) en staatssecretaris Hoogervorst (VVD) steeds verschillende signalen hadden gegeven over de toekomst van de WAO. Zo lekte begin deze week een notitie uit waarin Hoogervorst een aantal vergaande maatregelen als ,,oplossingsrichtingen'' voorstelt. Eén daarvan was het niet meer algemeen verbindend verklaren van CAO's waarin wordt afgesproken het ziektegeld altijd aan te vullen tot 100 procent van het loon.

PvdA-fractievoorzitter Melkert verklaarde dat ,,er geen kabinet met de PvdA zal zijn'' dat voorstelt het algemeen verbindend verklaren af te schaffen. GroenLinks probeerde met een motie de coalitie verder uit elkaar te drijven, maar Melkert gaf meteen aan deze niet te zullen steunen, omdat het ,,niet opportuun is om er nu al een punt uit te lichten''. Tegen Rosenmöller zei hij wel: ,,Ik zeg dit in alle vriendelijkheid en wat dit debat betreft ook echt in vriendschap, want dat is gegroeid.'' Melkert plaatste nog een kanttekening bij de verhoging van de uitkeringen, zoals de SER die voorstelt. Dat kan volgens Melkert alleen als de instroom aan WAO'ers fors vermindert.