Succesvolle buizerd is de `mens onder de roofvogels'

De buizerd is de meest succesvolle roofvogel van Nederland. Vorig jaar werden er achtduizend tot tienduizend broedparen gesignaleerd, zo blijkt uit tellingen van de Werkgroep Roofvogels Nederland.

Volgens de werkgroep is de meest opvallende trend onder roofvogels dat de ,,generalisten'' het beter doen dan de ,,specialisten''. Rob Bijlsma van de werkgroep: ,,De buizerd is een succesverhaal, omdat hij overal zijn kostje bij elkaar weet te vinden. De buizerd is de mens onder de roofvogels.'' De buizerd broedt tegenwoordig overal. In Noord-Friesland werden afgelopen jaar zelfs nesten in hoogspanningsmasten gezien.

Er hebben vorig jaar in Nederland tien soorten roofvogels gebroed. Na de buizerd is de meest voorkomende soort de torenvalk. Deze neemt de laatste jaren in aantal af, maar daarvan zijn nog altijd naar schatting vierduizend tot zesduizend broedparen.

Als derde meest gesignaleerde vogel wordt de sperwer genoemd, met drieënhalfduizend tot vijfduizend broedparen min of meer stabiel. De sperwer is steeds vaker als stadsvogel actief en nestelt zelfs in drukbevolkte parken.

Andere waargenomen broedende roofvogels zijn wespendief, bruine kiekendief, blauwe kiekendief, grauwe kiekendief, havik, boomvalk en slechtvalk.

Volgens de Werkgroep Roofvogels Nederland, die morgen een landelijke roofvogeldag in Meppel houdt, waren de broedresultaten het afgelopen jaar ,,aan de gemiddelde kant''. Natuurlijke schommelingen, veroorzaakt door variaties in voedselaanbod en ziektes, maakten 2001 tot een ,,doorsnee-jaar''. Als opmerkelijke trends signaleert de werkgroep onder meer een daling van het aantal nesten van de blauwe kiekendief op Vlieland, Ameland en Terschelling. ,,Een specialistische vogel die is aangewezen op zijn eigen gebied'', zegt Bijlsma. Verstoring van nesten komt volgens de werkgroep vooral voor in Friesland en ook in Noord-Brabant, waar met name nestjongen van de havik worden geroofd, vermoedelijk om deze van een vaste pootring te voorzien. Op die manier wordt de suggestie gewekt dat ze in gevangenschap zijn geboren en kunnen ze legaal worden verhandeld.

Een toenemend probleem is de recreatie in natuurgebieden, ,,vooral Staatsbosbeheer maakt zich hieraan schuldig'', aldus de werkgroep, ,,maar de trend geldt ook voor natuurbeschermingsorganisaties''.