Pietersberg

Journalist Joep Dohmen treurt om de teloorgang van de Sint-Pietersberg in Maastricht (Z, 2 februari). Hij geeft tegenstanders van cementfabrikant ENCI ruim de gelegenheid zich af te zetten tegen de in 1998 door de provincie Limburg afgegeven emissievergunningen.

Vanaf 1926 vindt de winning plaats van mergel in de Sint-Pietersberg voor de fabricage van portlandcement door ENCI. Cement is de lijmstof in beton, beton is alomaanwezig in de moderne bouw. En of men dat prettig vindt of niet, in alle beton zit cement.

Het is juist dat er zoveel cementfabrieken in de wereld zijn, zoals ENCI-Stop constateert, en dat de Sint-Pietersberg uniek is. Maar niet alle cementfabrieken zijn eender: ENCI is niet minder uniek dan de Sint-Pietersberg. Het verplaatsen van de bedrijfsactiviteit van ENCI naar het buitenland zal in belangrijke opzichten contraproductief zijn. Zo staat ENCI in de wereld op eenzame hoogte waar het gaat om de productie van kalksteenarme cementsoorten. Minder op kalksteen gebaseerde grondstoffen in één ton cement houdt in dat ENCI gemiddeld minder mergel nodig heeft om een bepaalde hoeveelheid cement te maken.

De Nederlandse overheid hanteert voor de cementindustrie een wettelijk regime gebaseerd op de strengste Europese richtlijnen. De auteur stelt dat cementfabrikant ENCI door de `ruime' vergunningsbepalingen meer kwik mag uitstoten dan alle Nederlandse vuilverbranders samen. In 2001 was de feitelijke kwikemissie van ENCI circa 6 kg. Dit inmiddels stabiele niveau is lager dan de gemiddelde uitstoot van één enkele vuilverbrander.

De tweede vraag die moet worden gesteld is of de kwikemissies relevant zijn voor de dagelijkse inname van kwik door het menselijk lichaam. Onderzoek van onder meer de GGD toont aan dat de concentratieverhoging van kwik in de lucht door dergelijke installaties uiterst gering is. Als het zo is dat het kwikgehalte in de urine van Maastrichtenaren inderdaad 30 procent hoger is dan het landelijke gemiddelde, dan ligt er voor de overheid uit het oogpunt van volksgezondheid een schone taak om uit te vinden hoe dit komt.

Wat het zuiveringsslib betreft breng ik in herinnering dat dit zuiveringsslib voorheen voor een groot deel over het agrarisch land werd uitgereden. De verontreinigingen werden weer in de voedselketen gebracht. Naar onze mening is er dus een wereld gewonnen met het verbranden van communaal zuiveringsslib in een cementoven.

ENCI is bereid om al haar kennis met anderen te delen. Diepwinning is noodzakelijk om onze bedrijfsactiviteit ook ná het jaar 2030 een aantal jaren te kunnen continueren. Daarvoor moeten evenwel binnen afzienbare tijd heldere keuzes worden gemaakt. Het is naar onze mening bij dergelijke complexe dossiers méér dan gewenst om onderliggende feiten niet uit hun context te rukken.

    • Theo Pluijmen Directeur Enci Maastricht