De weg naar een eigen lijst

Oud-Leefbaar Nederland-lijsttrekker Pim Fortuyn gaat met een eigen lijst de Kamerverkiezingen in. Om op 15 mei mee te mogen doen moet Fortuyn aan een aantal voorwaarden voldoen.

Uiterlijk op 18 februari dient Fortuyn bij de Kiesraad een verzoek tot registratie van een politieke partij in te dienen. Dat kan alleen als Fortuyn op dat moment beschikt over een rechtsbevoegde vereniging die via de notaris is geregistreerd. Bij het ondertekend verzoek tot registratie moet Fortuyn een kopie van de statuten van de vereniging overleggen, alsmede een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het bewijs van storting van de waarborgsom van 450 euro.

Op 20 februari vergadert de Kiesraad over de ingediende namen van lijsten of partijen die aan de verkiezingen mee willen doen. Daarbij wordt onder meer gekeken of een naam niet in strijd is met de wet (discriminerend bijvoorbeeld) of te veel lijkt op namen van andere, al bestaande partijen. Op 21 februari publiceert de Kiesraad een voorlopige lijst in de Staatscourant.

Burgers hebben na 21 februari zes dagen de tijd om bezwaar te maken tegen de namen. Mocht er bezwaar worden aangetekend, dan neemt de Raad van State dat in behandeling en doet daar zo snel mogelijk uitspraak over. Op 19 maart wordt hoe dan ook de definitieve lijst in de Staatscourant gepubliceerd.

Op 2 april, tussen negen uur 's ochtends en drie uur 's middags, moeten de partijen die deel willen nemen aan de verkiezingen hun kandidatenlijsten inleveren bij de Kiesraad. Gevestigde partijen kunnen dit bij het centrale stembureau doen (de Kiesraad). Lijsten en nieuwe partijen (zoals die van Fortuyn, maar ook Leefbaar Nederland zelf) moeten bij alle 19 hoofdstembureaus een kandidatenlijst overleggen.

Per kieskring moeten dertig ondersteuningsverklaringen worden overhandigd. Die kunnen alleen afgegeven worden door `inwoners' van de kieskring die zich persoonlijk bij de gemeente waar ze staan ingeschreven melden om een handtekening te zetten.

De 450 euro waarborgsom krijgt Fortuyn terug als hij op 2 april een kandidatenlijst inbrengt. Wel moet hij een nieuwe waarborgsom van 11.250 euro betalen. Die krijgt hij terug als hij bij de verkiezingen op 15 mei 75 procent van de kiesdeler haalt. Die is mede afhankelijk van het opkomstpercentage. In 1998 (bij de vorige Kamerverkiezingen) was de kiesdeler 57.000 stemmen.

Leefbaar Nederland voorzitter Jan Nagel heeft toegezegd Fortuyn te zullen helpen met het opstellen van een lijst. Woordvoerder Kay van de Linde: ,,We hebben veel ervaring bij het oprichten van lijsten. We zijn als vrienden uit elkaar gegaan en een vriend help je in dit soort situaties.''