NEDERLANDS

Marokkanen in Friesland spreken beter Nederlands dan Marokkanen in de Randstad. Dat blijkt volgens Binnenlands Bestuur uit een onderzoek van de Fryske Akademy. Als mogelijke verklaring voor dit verschil wordt geopperd dat er in Friesland minder allochtonen zijn. Daardoor zouden Marokkanen vaker aangewezen zijn op de Nederlandse taal.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat sommige in Friesland wonende migranten het Fries redelijk beheersen. Van de Friese Surinamers bijvoorbeeld verstaat 70 procent het Fries ,,vrij aardig tot heel goed'', 20 procent spreekt ,,heel behoorlijk'' Fries.