Viva Máxima

Viva Máxima. Zij kwam binnen als een zachte wervelende lentewind die de harten wist te winnen. En hoe dankbaar kunnen wij haar zijn. Hoe dankbaar voel ik mij.

Dank u, lieve prinses Máxima, voor al uw werk voor Amnesty International. Diep onder de indruk ben ik van de wijze waarop u al tijdens uw verloving keer op keer benadrukte dat de schending van mensenrechten een vloek voor iedere beschaving is.

Dank u, tedere prinses Máxima, voor de paradijselijke perspectieven die u schetste als troost voor de dwaze moeders van het Plaza de Mayo en voor uw hulp in de zoektocht naar hun verdwenen kinderen. Tot tranen toe was ik geroerd door uw overtuigde beslissing om het Nationale Huwelijkscadeau aan diezelfde moeders te schenken.

Dank u, prinses Máxima de rechtvaardige, omdat u Nederland wakker schudde. U was het die ons wees op de even schrijnende als gecompliceerde vluchtelingenproblematiek waarmee onze voormalige minister-president Lubbers zich thans als Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen bezighoudt. Diepe indruk maakte u met het, door uw verloofde en het Nederlandse volk, met verbazing aangehoorde statement dat u zo nodig uw paleis zou openstellen voor asielzoekers. Zo'n opmerking was nodig. Dat had u goed gezien. De boodschap was ook voor staatssecretaris Kalsbeek duidelijk.

Dank u, prinses Máxima de eerlijke. U schrok er niet voor terug te wijzen op de onrechtvaardige uitzondering rond uw verblijfsvergunning en inburgering. Ook relativeerde u waar nodig uw taalvoorsprong op andere nieuwkomers in dit land. Streng wees u erop dat niet iedereen zich door zulke goede leraren omringd weet. Meteen had u allerlei populistische stromingen in de politiek de mond gesnoerd. U drukte ons tegelijkertijd met onze neus op de problemen in het Nederlandse onderwijs.

Dank u, dappere prinses Máxima, dat u in uw verlovingstijd een comité voor de opsporing van de handlangers van Videla heeft opgericht.

Dank u, gulle prinses Máxima, dat u heeft voorkomen dat er allerlei omhooggevallen volk uit uw familie op uw bruiloft kwam en dat u genereus betaalde voor de genodigden die om financiële redenen uw huwelijk anders niet hadden kunnen bijwonen.

Dank u, prinses Máxima, patrones van al het schone, dat uw liefde voor de kunst zich al zo snel vertaalde in het stimuleren van Nederlandse couturiers en vormgevers door het geven van grootse en uitdagende opdrachten voor uw bruidsjurk en toebehoren.

Dank u, prinses der prinsessen, voor uw belangstelling voor het intomen van de jacht, de strijd tegen de vivisectie en uw afschuw van het dragen van bont.

Dank u, prinses Máxima de schrandere, voor uw uitgesproken liefde voor het zuiver wetenschappelijk onderzoek. Bedankt dat u bent als het evenbeeld van Clio, een ware muze voor de geschiedschrijving.

Dank u, overweldigende prinses Máxima, voor het laten klinken van uw stem. Zacht maar onvervaard riep u op tot een bundeling van krachten, hier en in Argentinië, voor hulp aan de slachtoffers van het Videla-regime.

Dankzij u, prinses Máxima, zijn de kleinzielige belangen van de politieke partijen doorbroken en is Koks omzichtig handelen blootgelegd. Hoe stil werd het op de persconferentie toen u zei: Kok zegt dat wij in vrijheid leven, dus wij leven in vrijheid. Eerst dachten de aanwezigen dat u de taal nog niet beheerste, maar al spoedig begreep men dat u niet van plan was zich te laten spannen voor welk opportunistisch karretje dan ook het gouden karretje van uw toekomstige schoonfamilie incluis. Dankbaar ben ik, prinses Máxima, voor de inspanningen die u verrichtte ten behoeve van de consument met een kleine beurs. Was u het niet die vraagtekens zette bij de commerciële uitbuiting van uw liefde voor uw prins en alle daarbijbehorende prullaria. U was het die zich verzette tegen een imbeciele Volendammisering van het Nederlandse koningshuis en de rol van de oubollige Oranjeverenigingen daarin.

Dank u, prinses Máxima, dat u het Nederlandse volk duidelijk maakte dat vele andere vormen van liefde en leven mogelijk zijn behalve het huwelijk. Dankbaar ben ik dat u besloten heeft goed na te denken over eventuele gezinsvorming en dat u heeft aangegeven dat u uw mogelijke kinderen een vrije en moderne opvoeding zult geven.

Dank u, prinses Máxima, dat u dr. Braun van uw huwelijksfeest heeft geweerd.

Dank u, trouwe prinses Máxima, dat u stond voor uw religiositeit en niet akkoord ging met een andere dan oecumenische dienst. U bleef uw geloof trouw en zwichtte niet voor de wensen van de bloedeloze Nederlands-hervormde sideshow van God en zijn dominee.

Dank u, prinses Máxima, dat u ondanks het vampirisme van onze constitutionele monarchie, het jawoord heeft gegeven aan de Europese adel en de Nederlandse handelsbelangen. Uw geloof houdt u overeind, uw strijd voor gerechtigheid en waarachtigheid doet u bloeien en maakt u waarlijk groot. U weet het, op afstand is er minimale gerechtigheid.

Dank u, tot slot prinses Máxima, dat u speciaal voor de duizenden en duizenden slachtoffers van het Videla-regime een prachtige tango op uw bruiloft liet spelen. Tot mijn ontroering zag ik dat u om al die verloren zielen en hun nabestaanden, bittere tranen weende. U voelde pijn om het contrast tussen uw geluk en het onheil dat hun was overkomen.

Lieve prinses Máxima, u bent de vrouw die Nederland nodig heeft. U heeft alles gedaan wat in uw mogelijkheden lag en heeft alle kansen aangegrepen om de zelfgenoegzame poldercultuur hier te veranderen. U bent daarom mijn sprookjesprinses.

Alle onderdanen waren blij en u leefde nog lang en gelukkig aan de zijde van uw prins.Toen kwam er een stofzuiger met een ronde top, die zoog mijn mooie sprookje op. Wat overbleef was een huilende prinses. Een prinses op de ui, zoals ik uit de preek begreep. Is dit alles, dreinde zij? Komt papa echt niet dadelijk uit een taart gesprongen? Zo is het wel goed, zei de prins. Het volk pinkte een traantje mee en zei het hem na. Het leefde nog lang in zelfgekozen onwetendheid. Als het blij was en niet wist waarom, riep het: viva Máxima!

    • Amanda Kluveld