Verbond met een heel land

Delen uit de toespraak van de burgemeester van Amsterdam, J. Cohen.

Uw huwelijk dat gebaseerd is op de liefde die u voor elkaar voelt en de wens om samen verder door het leven te gaan, is méér dan een privé-aangelegenheid. Het is ook een gebeurtenis van publiek belang, nu de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal u ingevolge artikel 28 van de Grondwet voor het aangaan daarvan toestemming heeft verleend. Die toestemming bevestigt de publieke verantwoordelijkheid die u beiden wilt dragen. Daarom is deze huwelijkssluiting ook de bevestiging van een verbintenis met een heel land.

U, bruidegom, bent eraan gewend dat uw leven ook altijd een publiek leven is. Voor u, bruid, is dat alles nog betrekkelijk nieuw, al hebt u in de afgelopen maanden een voorproefje gekregen van wat dat allemaal betekent.

U, bruidegom, bent opgegroeid in het licht van de publiciteit, en daarom weet u hoe belangrijk het is om tijd en gelegenheid te hebben om ook een privé-leven te leiden. [...]

Wij beseffen dat het huwelijk dat u vandaag sluit, met de vrouw die u daartoe hebt uitverkoren en die u heeft uitverkoren, van wezenlijk belang is om die voor u in uw positie zo precaire balans tussen het persoonlijke en het publieke leven te blijven vinden. De mate waarin u daarin slaagt is niet alleen voor uzelf, maar voor ons hele volk van betekenis. [...]

Bruid, graag richt ik mij een ogenblik in het bijzonder ook tot u. Ik ben mij er daarbij van bewust dat ik dadelijk bij hamerslag de voorwaarde creëer waardoor u zich niet alleen de prinses van uw prins kunt noemen, maar ook Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau en mevrouw Van Amsberg. Voor de oppervlakkige beschouwer is dat iets begeerlijks, iets uit sprookjes. Maar u hebt ervaren, dat die positie u ook pijnlijke beperkingen oplegt, ook vandaag.

Toen u een paar maanden geleden kennismaakte met Amsterdam, hebben wij u de Hollandsche Schouwburg laten zien, de plek waar joodse stadgenoten in de Tweede Wereldoorlog bijeen werden gebracht alvorens naar de kampen te worden afgevoerd. Voordat u de Hollandsche Schouwburg verliet, schreef u de woorden: ,,Laat de eenentwintigste eeuw er een worden van vergeven maar vergeten mogen wij nooit.'' Met die woorden hebt u ons evenveel geschonken als met de gulle lach waarmee u onze harten óók hebt gestolen.

Wie de onafzienbare pampa's van uw land heeft gezien – die onmetelijke ruimte – die beseft de enorme overgang naar dit kleine, dichtbevolkte, vaak natte landje waarin u bovendien nog een glazen huis gaat bewonen.

Wij hopen dat u net zoveel van dit soms lastige maar ook zo lieflijke lapje grond gaat houden als van de kroonprins van dit land en dat u, moderne jonge vrouw, zich in een zelfgekozen tempo zult kunnen voortbewegen en niet steeds, om zo te zeggen, in het tempo van een gouden koets. [...]

Het past in de huidige tijd dat ook de echtgenote van de toekomstige koning de ruimte krijgt om haar vleugels uit te slaan, om zich naar eigen inzicht te blijven ontwikkelen, als een zoals een ministeriële reclamecampagne het ooit formuleerde slimme meid die zich op haar toekomst voorbereidt.

De verbazend snelle manier waarop u zich onze taal heeft eigen gemaakt èn een plaats in ons midden hebt weten te verwerven, geven het vertrouwen dat u erin zult slagen taken te vinden die bij u en uw vele talenten passen en die u voldoening zullen schenken.

Op hun beurt zullen uw nieuwe landgenoten u daartoe in staat moeten stellen; ik hoop en verwacht dat zij dat van harte zullen doen. [...]

Bruidspaar, Prins en Prinses! [...] Ik heb u leren kennen als twee blijmoedige mensen die het geluk over het feit dat u elkaar gevonden hebt, niet onder stoelen of banken steken. Vandaag straalt u de liefde uit, zoals die zo mooi in een aan de Argentijn Borges toegeschreven gedicht is verwoord:

,,El amor da brillo a nuestros ojos, música a nuestros labios, saltos a nuestros pies''; ,,de liefde laat de ogen stralen, de lippen zingen en de voeten dansen.''

Geniet vandaag, straal, zing en dans! U gaat samen een nieuwe levensfase in en ik spreek de wens uit dat u daarin veel geluk ten deel zal vallen. [...]

    • J. Cohen