`Thuis met zelfde doortastendheid optreden als in buitenland'

Delen van de rede van president George W. Bush zoals hij die gisteren uitsprak voor het Amerikaanse Congres:

,,Geachte voorzitter, vice-president Cheney, leden van het Congres, zeer geëerde gasten, mijn landgenoten; op het moment dat wij vanavond bijeenkomen, verkeert ons land in oorlog, bevindt onze economie zich in een recessie en staat de geciviliseerde wereld voor ongekende gevaren. Maar de state of our Union is sterker dan ooit. (applaus)

De vorige keer dat wij elkaar ontmoetten bevonden wij ons in een toestand van geschoktheid en lijden. In vier korte maanden heeft ons land de slachtoffers opgevangen, een aanvang gemaakt met de wederopbouw van New York en het Pentagon, een uitzonderlijke coalitie bijeengekregen, de wereld bevrijd van duizenden terroristen, hen gepakt en gevangen, Afghaanse trainingskampen voor terroristen vernietigd, een volk gered van een hongersnood en een land bevrijd van zware onderdrukking. (applaus)

De Amerikaanse vlag wappert weer boven onze ambassade in Kabul. Terroristen die eens Afghanistan bezet hielden bezetten nu de cellen van Guantánamo Bay. (applaus) En terroristenleiders die hun volgelingen hebben opgeroepen hun leven op te offeren, vluchten voor hun eigen leven. (applaus)

Amerika en Afghanistan zijn nu bondgenoten tegen de terreur (...) Onze toenadering is een eerbetoon aan de spiritualiteit van het Afghaanse volk, de doortastendheid van de coalitie en de kracht van de krijgsmacht van de Verenigde Staten. De mannen en vrouwen van onze gewapende strijdkrachten hebben een boodschap doen uitgaan die inmiddels duidelijkheid heeft verschaft aan alle vijanden van de VS: zelfs 7.000 mijl van hier, aan de andere kant van oceanen en continenten, op bergtoppen en in grotten – U zult de gerechtigheid van dit land niet ontlopen. (applaus)

(...)

Onze zaak is de juiste en zij zal voortduren. Onze ontdekkingen in Afghanistan bevestigden onze ergste vermoedens en hebben ons de ware omvang getoond van de taken die nog voor ons liggen. We hebben de diepe haat van onze vijanden kunnen zien in video's, hoe ze lachen om het verlies van onschuldige levens. (...) We hebben plattegronden gevonden van Amerikaanse kerncentrales en waterzuiveringsinstallaties, gedetailleerde instructies voor het maken van chemische wapens, plattegronden van Amerikaanse steden en uitgebreide beschrijvingen van monumenten in de VS en in de rest van de wereld. Wat we in Afghanistan hebben gevonden bevestigt dat de oorlog daar niet is geëindigd, maar slechts is begonnen.

(...)

Dankzij de inspanningen van onze wetshandhavers en onze coalitiepartners zijn honderden terroristen gearresteerd. Maar tienduizenden getrainde terroristen lopen nog vrij rond. Deze vijanden beschouwen de hele wereld als een slagveld en we dienen hen op te sporen, waar zij zich ook bevinden. (applaus) Zo lang de trainingskampen operatief blijven, zo lang landen terroristen een toevlucht bieden loopt onze vrijheid gevaar. En Amerika en onze bondgenoten kunnen en willen dat niet laten gebeuren. (applaus)

(...)

Ons leger heeft de trainingskampen voor terreur in Afghanistan buiten werking gesteld, maar in ten minste twaalf landen bestaan nog kampen. Een terroristische onderwereld, waaronder groeperingen zoals Hamas, Hezbollah, de Islamitische Jihad en Jaish-i-Mohammed, opereren vanuit afgelegen jungles en woestijnen en houden zich schuil in de centra van grote steden.

(...)

Hoewel de zichtbaarste militaire activiteit plaatsheeft in Afghanistan, is Amerika ook elders actief. We hebben nu troepen gestationeerd in de Filippijnen, om de strijdkrachten in dat land te helpen bij de training voor de aanpak van terroristische groeperingen. (...) Onze militairen hebben, in samenwerking met de regering van Bosnië, terroristen opgepakt die plannen hadden een aanslag te plegen op onze ambassade. Onze marine patrouilleert langs de kust van Afrika om de handel in wapens te blokkeren en de oprichting van terreurkampen in Somalië tegen te gaan. Ik spreek de hoop uit dat alle landen onze oproep serieus nemen en de terroristische parasieten die hun eigen land en dat van ons bedreigen, uitroeien.(...)

Sommige landen zijn in het zicht van de terreur echter terughoudend. Maar begrijp het niet verkeerd: als zij niets doen, doet Amerika het. (applaus)

Ons tweede doel is het voorkomen van regimes die terrorisme steunen en Amerika en onze vrienden en bondgenoten bedreigen met massavernietigingswapens. (...) Noord-Korea is een regime met raketten en massavernietigingswapens terwijl zijn burgers omkomen van de honger. Iran werkt agressief aan de verwerving van deze wapens en exporteert terreur, terwijl een nietgekozen minderheid de hoop van het Iraanse volk op vrijheid onderdrukt.

Irak zet zijn vijandigheden ten aanzien van Amerika voort en steunt het terrorisme. (...) Dit is een regime dat iets verbergt voor de geciviliseerde wereld.

Dergelijke landen en hun terroristische bondgenoten vormen een as van het kwaad, die zich heeft bewapend om de wereldvrede te bedreigen.

(...)

Onze eerste prioriteit dient altijd de beveiliging van ons land te zijn, hetgeen wordt weerspiegeld in de begroting die ik het Congres voorleg. Mijn begroting onderschrijft drie belangrijke doelstellingen voor Amerika: we zullen deze oorlog winnen, we zullen ons land beschermen en we zullen onze economie nieuw leven inblazen.

(...)

Het kost een hoop deze oorlog te bekostigen.

(...)

Zodra we onze nationale veiligheid (...) hebben gefinancierd zal de laatste belangrijke prioriteit in mijn begroting zijn bestemd voor de economische veiligheid van het Amerikaanse volk.(applaus) (...) We stellen duidelijke prioriteiten en we dienen thuis met dezelfde doelstellingen en doortastendheid op te treden die wij in het buitenland hebben getoond: we zullen standhouden in deze oorlog en we zullen deze recessie te boven komen.(applaus)

(...)

Wanneer Amerika aan het werk is, vaart Amerika er wel bij, met andere woorden, mijn plan voor economische zekerheid is in één woord samen te vatten: banen. (applaus)

(...)

Goede banen zijn afhankelijk van een zuivere belastingpolitiek. (applaus) (...) Een goede baan dient te resulteren in zekerheid na pensioen. (...) Werknemers die hard hebben gewerkt en hun hele leven hebben gespaard dienen niet het risico te lopen alles te verliezen wanneer hun bedrijf in de fout gaat.(applaus) Middels een strikte standaard in de boekhouding en strikte regels van openbaarheid, dient corporate America verantwoording af te leggen aan werknemers en aandeelhouders.(applaus)

(...)

Ik ben onder de indruk en voel mij vereerd het ware gezicht te zien van dit land als het op de proef wordt gesteld. Onze vijanden geloofden dat Amerika zwak en materialistisch was, dat we door angst en egoïsme uiteen zouden vallen. Ze hadden het net zo mis als zij fout zijn.(applaus)

(...)''

volledige tekst www.nrc.nl