Saldo begroting Nederland gedaald

Het EMU-saldo van Nederland, het overschot op de rijksbegroting en de sociale fondsen als percentage van het bruto binnenlands product (BBP), bedroeg in 2001 0,3 procent van het BBP. Vooral in december is een flinke verslechtering opgetreden. In de najaarsnota van 27 november 2001, werd nog uitgegaan van een overschot in 2001 van 0,7 procent van het BBP. In 2000 was nog sprake van een overschot van 1,5 procent van het BBP.