Congres VVD scherper in asielkwestie

De VVD heeft op het congres in Arnhem haar standpunt inzake het asielbeleid in het verkiezingsprogramma aanzienlijk aangescherpt, ondanks grote aarzelingen van de partijtop.

Op de gisteren begonnen jaarvergadering (congres) van de VVD is het partijbestuur geweken voor druk uit vele afdelingen om concrete maatregelen ter beteugeling van het aantal asielzoekers en illegale vreemdelingen in het programma op te nemen. Het partijbestuur had het aanvankelijk willen laten bij een algemene paragraaf over consequentere toegepassing van de bestaande Vreemdelingenwet. Uit de partijafdelingen, waar grote zorgen bestaan over de mate waarin de nieuwe partij Leefbaar Nederland de asielkwestie naar zich toe heeft weten te trekken, kwam echter de roep dat de partij zich op dit punt nader moet profileren. Schrik over nieuwe voor de VVD zeer ongunstige opiniepeilingen versterkten op de jaarvergadering deze tendens.

Een poging van de partijtop mislukte om de asielparagraaf slechts beperkt uit te breiden. Onder aanvoering van de afdeling Rotterdam dreigde een groot aantal preciserende amendementen te worden aangenomen. Het bestuur beloofde ten slotte alle maatregelen op te nemen die voorkomen in een `Tienpuntenplan' van het Kamerlid Kamp, die zich de afgelopen jaren in het parlement heeft ingezet voor een stringenter asiel- en immigratiebeleid.

De punten behelzen onder andere de opvatting dat asiel alleen kan worden aangevraagd in de regio van herkomst, waar ook de eerste opvang dient plaats te vinden. Het asielbeleid moet in de Europese Unie worden geharmoniseerd. De VVD verlangt grote terughoudendheid in de praktijk om asielzoekers uit bepaalde landen automatisch toe te laten en wil geen verblijfsvergunning toekennen aan asielzoekers die geen uitsluitsel kunnen geven over hun identiteit.

Verder komt in het VVD-program te staan dat aanvragen niet moeten worden behandeld van asielzoekers van wie kan worden aangenomen dat zij vanuit een ander veilig land naar Nederland zijn gereisd. Er mag geen automatische verblijfsvergunning worden verleend aan diegenen die meer dan drie jaar op afhandeling van de asielaanvraag hebben gewacht.

Alle deze maatregelen zouden binnen het kader van de vorig jaar in werking getreden nieuwe Vreemdelingenwet kunnen worden gerealiseerd.

Congres: pagina 3