Euromunten 1

NRC Handelsblad van 15 en 17 januari gaat naar aanleiding van onder meer Finse ontwikkelingen, in op de positie van de cent na de invoering van de euro.

Op twee punten doet zich in Nederland een merkwaardige situatie voor. In de eerste plaats lijkt de Nederlandsche Bank ruimte te bieden aan ondernemersinitiatieven om de munten van één en twee cent te weigeren.

Een dergelijke toestemming ligt volgens de Muntwet niet binnen de competentie van de Nederlandsche Bank. De rijksoverheid, i.c. het ministerie van Financiën, stelt bindend vast wat de wettige betaalmiddelen zijn. De Nederlandsche Bank is in dit verband slechts verantwoordelijk voor een ordentelijke uitvoering van de wetgeving.

Een tweede punt van aandacht is dat de euro per 1 januari 2002 als wettig chartaal betaalmiddel is ingevoerd in alle landen in de euro-zone, inclusief Nederland. Dit betekent dat betalers het recht hebben af te rekenen in deze muntsoort en ontvangers de plicht hebben het wettig betaalmiddel te accepteren voorzover de aangeboden munten en coupures in redelijke verhouding staan tot het verschuldigde bedrag.

De nu ontstane uitlatingen van de Nederlandsche Bank en de opstelling van sommige winkeliers en winkelketens creëert het begin van een chaos in het betalingsverkeer, omdat iedereen de ruimte wordt geboden om naar willekeur wettige betaalmiddelen te weigeren.

Het ministerie van Financiën dient een heldere uitleg van de wetgeving te bevorderen en niet zoals ook al is gebeurd de zojuist ingevoerde munten te marginaliseren. Dan had men zich in een veel eerder stadium sterker moeten maken voor een andere muntenverdeling of op termijn afschaffing van de cent moeten bevorderen voor de gehele eurozone.