Groot overschot vakantiedagen

Zeventig procent van de werknemers heeft nog vakantiedagen over van vorig jaar. Bijna twintig procent heeft zelfs meer dan tien dagen over.

Dat blijkt uit een steekproef onder duizend werknemers die is gehouden in opdracht van vakcentrale FNV. De Nederlandse werknemer heeft gemiddeld 24,5 vakantiedagen. Bij veel bedrijven worden jaarlijks rond deze tijd het stuwmeer aan vakantiedagen in kaart gebracht, om deze als schuld op de balans te kunnen opvoeren. Met name werknemers van 45 jaar en ouder met een fulltime dienstverband hebben een stuwmeer aan vakantiedagen.

Een belangrijke oorzaak dat werknemers vakantiedagen overhouden, is dat de werkdruk of de werkgever het niet toeliet om alle vakantiedagen op te nemen. Achttien procent van de werknemers die meer dan vijf dagen overhield geeft dit als voornaamste reden. Vooral werknemers tussen 25 en 35 jaar zeggen niet op vakantie te kunnen wanneer ze dat willen. Deze groep klaagt ook het meeste over het feit dat ze te weinig vakantiedagen hebben. In het algemeen vinden Nederlanders dat zij voldoende vrije dagen hebben, zo blijkt uit het onderzoek.

Een andere belangrijke oorzaak voor het niet opmaken van de dagen is dat werknemers juist geen behoefte hebben aan meer vakantie. Hier gaat het ook om achttien procent van de ondervraagden. Een grote groep (14 procent) zegt ook juist vakantiedagen te sparen voor langdurig verlof of voor prepensioen. Ruim de helft van de werknemers geeft aan dat bij hun bedrijf zo'n verlofspaarregeling bestaat.

De FNV pleit naar aanleiding van dit onderzoek voor meer mogelijkheden om vakantiedagen in geld om te zetten of om vakantiedagen voor langdurig verlof te sparen. In navolging van een advies van de Stichting van de Arbeid, waarin werkgevers en werknemers vertegenwoordigd zijn, moet `een mandje van verlofdagen' het vrij nemen vergemakkelijken, aldus de FNV.

Zo zou voor werknemers aan het begin van hun carrière duidelijk in kaart moeten worden gebracht welke rechten ze hebben op onbetaald verlof. In de loop der tijd zou dit `mandje' verder naar de eigen wensen ingevuld kunnen worden. Een werknemer die veel vakantie overhoudt zou dan die dagen in het mandje moeten kunnen storten zodat bijvoorbeeld het recht op onbetaald sabbatsverlof kan worden omgezet in betaald sabbatsverlof.