SEDIMENTATIE IN RIJN EN MAAS VOORAL BEPAALD DOOR KLIMAAT

De afzettingen van Rijn en Maas in ons kustgebied blijken gedurende de laatste honderdduizenden jaren vooral bepaald te zijn door het klimaat en nauwelijks, zoals tot nu toe vrij algemeen werd aangenomen, door de fluctuaties van het zeeniveau die in dit tijdsinterval zijn opgetreden. Dat blijkt uit het proefschrift dat Jakob Wallinga op 14 december verdedigde aan de Universiteit van Utrecht. Hij kwam tot deze conclusie door na te gaan hoe oud de door deze rivieren afgezette sedimenten in de ondergrond zijn.

Voor die datering gebruikte hij de methode van optisch gestimuleerde luminescentie. Daarmee kan worden vastgesteld hoe lang geleden bepaalde sedimentkorrels voor het laatst aan zonlicht blootgesteld zijn geweest (na afzetting worden ze begraven onder jongere pakketten en staan ze dus niet langer bloot aan zonlicht; met de luminescentiemethode wordt dus in gebieden waar zich sedimenten opstapelen vastgesteld wanneer een bepaald pakket werd afgezet). Deze dateringsmethode heeft nogal wat haken en ogen, en de resultaten ervan zijn niet altijd even betrouwbaar geacht. Zo is het vaak betwijfeld of korrels die door een rivier worden meegevoerd wel zoveel zonlicht ontvangen dat hun `luminescentieklok' op nul wordt gesteld.

Een van de verdiensten van Wallinga's proefschrift is dat hierin wordt aangetoond dat de methode wel degelijk betrouwbaar is. Hij deed dat onder meer door de methode toe te passen op sedimenten waarvan uit historische bronnen de ouderdom bekend was. In andere gevallen vergeleek hij de met luminescentie verkregen resultaten met die van C-14 bepalingen. Omdat de resultaten goed met elkaar overeenstemden, kon Wallinga ervan uitgaan dat zijn methode ook voor oudere sedimenten betrouwbaar was. Die kon hij niet dateren met de C-14 methode, want die is slechts echt betrouwbaar voor ouderdommen tot enkele tienduizenden jaren.

Doordat zijn methode voldoende betrouwbaar bleek, was Wallinga in staat niveaus in boorkernen te dateren. Door die niveaus uit verschillende boorkernen met elkaar te vergelijken, kon hij vaststellen waar en wanneer de Rijn en Maas afzettingen vormden gedurende de laatste twee ijstijden, de warmere tijd daartussen, en de huidige warmere tijd sinds de laatste ijstijd.

Tot nu toe werd aangenomen dat de Rijn en Maas in hun hele benedenstroomse gebied gelijktijdig afzettingen vormden. Dat blijkt niet het geval te zijn geweest: de afzettingen variëren van plaats tot plaats. Ook het beeld dat de insnijdingen (die direct samenhangen met de gedurende de ijstijden veel lagere zeespiegelstand) weer gelijktijdig worden opgevuld, blijkt niet correct. Doordat de kustlijn tijdens lage zeespiegelstanden zo ver weg lag (tot ver voorbij de westkust van Engeland), hadden fluctuaties in het zeeniveau dan geen enkele invloed op de rivieren in ons land. Bij een hoge zeespiegelstand, waarbij de kust van Nederland weer aan de Noordzee grensde, was die invloed er wel. Er werden dan ook in de warmere perioden veel sedimenten afgezet, maar die blijken erg gevoelig voor nieuwe temperatuurdalingen. Bij het begin van een nieuwe ijstijd worden ze weer gemakkelijk geërodeerd door de zich opnieuw insnijdende rivier.