60 mln extra voor herstel Enschede

Het kabinet trekt nog dit jaar 60 miljoen gulden extra uit voor de wederopbouw van Enschede. Dat staat in de Najaarsnota 2001, die gisteren in het kabinet is besproken.

Het kabinet trekt ook extra geld uit voor de aankoop en het behoud van natuurgebieden (400 miljoen gulden), het restaureren van monumenten (75 miljoen) en de bestrijding van terrorisme (60 miljoen gulden). Om luchtvaartmaatschappijen tegemoet te komen, ter compensatie van de schade die zij hebben geleden door het vliegverbod na de aanslagen op 11 september in New York en Washington, is 50 miljoen gulden uitgetrokken.

De extra uitgaven leiden niet tot verschuivingen in de de budgetten van de ministeries. Ze worden gefinancierd uit de zogenoemde `onderuitputting' van verschillende departementen, geld dat wel op hun begroting stond maar dat zij het afgelopen jaar niet hebben uitgegeven. Die bedragen vloeien terug naar de algemene middelen.

Eerder was al bekend dat het kabinet in de Najaarsnota een nog onbekend extra bedrag reserveert voor tegenvallers bij de financiering van een nieuw stelsel voor sociale zekerheid. Verder is 40 miljoen gulden beschikbaar voor beveiliging van eurotransporten, 25 miljoen gulden voor de oprichting van het Internationaal Strafhof in Den Haag en 10 miljoen gulden voor huisvesting van asielzoekers. Deze bedragen worden gefinancierd uit een meevaller van bijna 300 miljoen gulden door lagere renteuitgaven op de staatsschuld.

Het kabinet herhaalt in de Najaarsnota de verwachting dat zich volgend jaar tegenvallers op de begroting zullen voordoen. Daarbij baseert het zich op recente ramingen van het Centraal Planbureau. De werkelijke financiële consequenties voor de begroting 2002 kunnen pas volgend voorjaar definitief berekend worden.

Burgemeester J. Mans van Enschede is blij met het extra geld dat zijn gemeente krijgt. Het is bestemd voor de door de vuurwerkramp getroffen wijk Roombeek. Begin deze maand werd bekend dat de gemeente 60 miljoen tekortkwam voor de herbouw. De nu toegekende miljoenen worden onder meer besteed aan het behoud van industriële complexen, het creëren van culturele voorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte.

Mans kondigde aan dat de gemeente bij het rijk nog zal aankloppen ter ondersteuning van de tweede commissie Lidth-de Jeude, die aanvullende financiële regelingen treft voor de getroffenen van de vuurwerkramp. ,,Dat zal de laatste financiële wens zijn bij het rijk'', zo verwacht hij.