Kamer steunt plan Van Boxtel

Inperking van de mogelijkheden van gezinshereniging en gezinsvorming voor in Nederland verblijvende migranten, zoals minister Van Boxtel (D66) in een notitie bepleit, kan rekenen op een Kamermeerderheid van VVD, D66 en CDA. Met name de VVD reageert opgetogen op de voorstellen van Van Boxtel, temeer daar D66 in eerdere debatten aanscherping van het gezinsherenigingbeleid heeft afgewezen.

Op het ministerie van Justitie is verbolgen gereageerd op de gisteren naar deze krant uitgelekte notitie van minister Van Boxtel over het integratiebeleid. Van Boxtel zou over de inhoud te weinig overlegd hebben met de overige betrokken departementen: Binnenlandse Zaken, Justitie en Sociale Zaken. Vanochtend overlegden vertegenwoordigers van deze departementen over de notitie.

Ook de PvdA vindt dat Van Boxtel voor zijn beurt heeft gepraat. Het Kamerlid Middel noemt de beperkingen van de mogelijkheid tot gezinshereniging ,,inhumaan''. Hij vindt verdere aanscherpingen van het immigratiebeleid bovendien in strijd met het regeerakkoord dat volgens hem alleen voorziet in een nieuwe Vreemdelingenwet die inmiddels door de Tweede Kamer is aanvaard.

Van Boxtel bepleit aanscherping van het gezinsbeleid voor migranten met een tijdelijke verblijfsstatus, omdat andere EU-landen veel strengere criteria hanteren. Daardoor heeft Nederland een aanzuigende werking op migranten en vluchtelingen. Bovendien belemmert gezinshereniging de integratie van migranten, omdat de partners uit het land van herkomst vaak geen werk hebben en de Nederlandse taal niet machtig zijn.

Het Kamerlid Kamp (VVD) gaat ervan uit dat Van Boxtel in de ministerraad zijn voorstellen overeind weet te houden, ondanks de scepsis daarover bij de PvdA-fractie en het ministerie van Justitie. De minister heeft in ieder geval de steun van zijn eigen fractie. Het Kamerlid Dittrich (D66) is voorstander van aanscherping, maar hij wijst een verbod op gezinsvorming voor migranten met een tijdelijke verblijfstitel van de hand.

Volgens een woordvoerder van Van Boxtel heeft de notitie nog een conceptstatus en wil hij nog overleggen met onder meer staatssecretaris Kalsbeek (Justitie). Pas nadat het kabinet zich erover gebogen heeft, kan de minister inhoudelijk reageren.