Schoolinspecteur eens per jaar langs

De Inspectie van het Onderwijs gaat scholen in de toekomst ten minste één keer per jaar bezoeken. Minister Hermans (Onderwijs) is bereid 15 miljoen gulden uit te trekken voor meer inspecteurs.

Dat schrijft Hermans in een reactie op een verzoek van een meerderheid in de Tweede Kamer bij de behandeling van de nieuwe Wet op het onderwijstoezicht. De Kamer had om meer inspectiebezoeken gevraagd, omdat redelijk presterende scholen anders snel door de inspectie over het hoofd zouden worden gezien.

Hermans zegt hier ,,geen bezwaar'' tegen te hebben, maar merkt op dat het niet de bedoeling is dat scholen ieder jaar aan een volledig inspectieonderzoek onderworpen zijn. ,,Dit zou voor scholen (...) te belastend zijn.'' Hij voelt er meer voor dat inspecteurs langskomen voor gesprekken met ouders, leraren en leraren of specifieke problemen die op een school spelen aanpakt.

De inspecteur krijgt in de toekomst meer te zeggen over de school. Met de invoering van de nieuwe wet krijgt hij de bevoegdheid om ook de sfeer op school en de manier van lesgeven te beoordelen. Bovendien worden inspectierapporten openbaar gemaakt via internet.

Op die manier worden de schoolresultaten voor ouders overzichtelijker, en zo'n rapport werkt ook als `stok achter de deur' voor de scholen. Minister Hermans en staatssecretaris Adelmund willen de inspecteurs meer zeggenschap geven om scholen meer verantwoording te laten afleggen over de door de leerlingen behaalde resultaten.