Lagere belasting op erfenis en schenking

Schenkingen en erfenissen voor alle ongehuwde partners worden lager belast. Zij hoeven evenals gehuwde partners over een erfenis tot 1 miljoen gulden geen belasting meer te betalen. Voor vrienden en verre verwanten wordt de vrijstelling op erfenissen verhoogd van 1.700 naar 3.700 gulden.

Dat is een van de resultaten van het debat over het Belastingplan 2002, dat de afgelopen dagen in de Tweede Kamer is behandeld. De maatregelen worden vanaf 1 januari 2002 van kracht. Staatssecretaris Bos (Financiën) toonde zich na afloop tevreden met de maatregelen.

De aanpassing van de successiewet is een gevolg van een onderzoek naar de ongelijke fiscale behandeling van gehuwden en ongehuwden bij erfenissen. Omdat in de huidige samenleving het ongehuwd samenwonen meer geaccepteerd is dan voorheen pleitte een meerderheid van de Kamer voor het opheffen van de verschillende `partnerbegrippen'. Voor gehuwden en samenwonenden met of zonder samenlevingscontract gelden nu identieke regels.

Naast de aanpassingen in de successiewet is er voor in totaal 100 miljoen gulden aan extra lastenverlichting bijgekomen, tot een totaal van 3 miljard gulden in 2002. Naar alle waarschijnlijkheid zal het kabinet de aflossing van de staatsschuld met dat bedrag verminderen om de plannen te kunnen betalen. Een al eerder ingediende motie van VVD, PvdA en CDA om iets extra's te doen voor gezinnen met kinderen en ouderen (extra fiscale korting) en automobilisten (verlaging motorrijtuigenbelasting met 10 procent) werd aangenomen.

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf krijgen 1 procentpunt korting op een deel van hun winstbelasting. Over de eerste 50.000 gulden winst hoeven zij geen 30 maar 29 procent belasting te betalen. Deze maatregel wordt betaald door een voorstel van het kabinet om een uitbreiding van flexibel belonen mogelijk te maken te schrappen.

De verlaging van het algemene vennootschapstarief van 35 naar 34,5 procent blijft gehandhaafd, ondanks pogingen van de PvdA de 500 miljoen gulden die daarmee gemoeid is `gerichter' (bijvoorbeeld door verlaging van de sociale premies) in te zetten voor lastenverlichting voor werkgevers.

Het kabinetsvoorstel om herintreders op de arbeidsmarkt in totaal 6.000 gulden fiscale korting te geven werd aangescherpt. De korting werd verlaagd naar 5.000 gulden en is alleen nog van toepassing voor mensen die vanuit een uitkeringssituatie de arbeidsmarkt betreden. De `winst' die dit oplevert wendt de Kamer aan om de zogeheten combinatiekorting te vergroten voor mensen die zowel betaald werk doen als privé zorgtaken uitvoeren.