WAT IS DE KUST?

De kust is het gebied dat de overgang markeert van land naar zee. De Nederlandse kust maakt deel uit van de zandige Noordzeekust die zich uitstrekt van Cap Blanc Nez in Frankrijk tot de kop van Jutland in Denemarken. De zee, met langs de kust trekkende stromingen en zandtransporten, maakt de

Nederlandse kust tot een eenheid: één systeem. De kust onderscheidt zich door de hoeveelheid belangen die er spelen: de kust is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur, van de waterkering, speelt een rol bij visserij en is verantwoordelijk voor een groot deel van de inkomsten uit toerisme en recreatie.

Natuurgebied De Nederlandse zandige kust is in Europees opzicht een uniek kustgebied met bijzondere landschappelijke en ecologische waarden. Van de meer dan 15.000 kilometer kust in West-Europa bestaat ongeveer 3.000 kilometer uit duinen. Daarvan ligt zo'n tien procent in Nederland. De Nederlandse kust kent een grote rijkdom aan flora en fauna. Het Nederlandse kustgebied bevindt zich bijvoorbeeld in de toptien van internationale vogelgebieden. De duinen vormen een belangrijke schakel in de Ecologische Hoofdstructuur.

Waterkering De Wet op de waterkering die in januari 1996 in werking is getreden, regelt de verantwoordelijkheden ten aanzien van de kustverdediging. Belangrijke taken zijn: het beheer van de primaire waterkeringen (onder andere herstel van de duinen na afslag bij storm) en de bestrijding van de structurele erosie (de kustlijn handhaven). De eerste taak valt onder de `waterkeringbeheerder', meestal een waterschap. De tweede taak valt onder het Rijk.

Bron: Traditie, Trends en Toekomst, derde Kustnota, december 2000