NORTH SEA COMMISSION

De North Sea Cycle Route is met 6.000 kilometer waarschijnlijk het langste `fietspad' ter wereld. De route langs de kusten van Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Schotland en Engeland werd enkele maanden geleden voor het eerst afgelegd. Het project kreeg financiële steun van de Europese Unie op voorstel van de North Sea Commission, een `netwerkorganisatie' van circa 70 regio's rond de Noordzee, met in totaal zo'n veertig miljoen inwoners.

De North Sea Commission, opgericht op Deens initiatief, bestaat ruim tien jaar. In Nederland is het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (gevormd door de provincies Friesland, Groningen en Drente) sinds 1995 lid van de organisatie. De provincies Noord-Holland en Zeeland zijn samen met West-Vlaanderen onlangs toegetreden. De North Sea Commission is erkend als een van de vijf Europese regio's die zijn aangesloten bij de Conferentie van Perifere en Maritieme Regio's. Deze CPMR, gevestigd in de Bretonse hoofdstad Rennes, is direct betrokken bij de verdeling van gelden uit het rijkgevulde Regionale Fonds van de Europese Unie.

Via de CPMR zijn begin jaren negentig Europese fondsen beschikbaar gesteld voor `perifere' en maritieme regio's, zoals de kustgebieden rond de Baltische Zee en de Noordzee. De North Sea Commission treedt op als coördinator en als eerste zeef voor projecten voor regionale en bij voorkeur transnationale samenwerking. Niet alleen overheden, maar ook universiteiten en niet-gouvernementele organisaties kunnen projecten indienen. Het Europese Regionale fonds draagt voor maximaal 50 procent bij in de kosten van projecten.

De meeste Noordzee-projecten die de afgelopen vijf jaar zijn uitgevoerd waren pragmatisch van aard en gericht op betere samenwerking op het gebied van transport, communicatie en ruimtelijke ordening. Veel projecten zijn bescheiden van opzet; ze betreffen bijvoorbeeld de uitwisseling van kennis bij het beheer van `wetlands' of de ontwikkeling van strandtoerisme. Het belangrijkste project was waarschijnlijk de ontwikkeling van een gemeenschappelijke ruimtelijke visie voor het gehele Noordzeegebied waaraan ministeries (in Nederland VROM) uit zes landen deelnamen. Het eindrapport Norvision is mede de basis voor het EU-programma Interreg B, dat de periode 2001-2006 beslaat en waarvoor 129 miljoen euro ter beschikking is gesteld. Met de bijdragen van Noorwegen, niet lid van de EU, en van de deelnemers aan projecten kunnen de uitgaven oplopen tot 278 miljoen euro.

Grensoverschrijdende contacten op lokaal niveau zijn zeer belangrijk, meent Joop Boertjens, gedeputeerde van de provincie Groningen en het enige Nederlandse bestuurslid van de North Sea Commssion. Als voorbeeld van goede samenwerking met in dit geval de Duitse buren noemt Boertjens de financiële bijdrage van de drie noordelijke provincies aan de voltooiing van de (Duitse) autoweg A31 (Emden-Roergebied). Deze noord-zuidverbinding is van belang voor de economische ontwikkeling van de drie noordelijke provincies.

Op de jaarvergadering van de North Sea Commission stonden afgelopen juni in Aalborg (Jutland) twee soorten problemen centraal. Veel afgevaardigden klaagden over de complexiteit en lange duur van de EU-procedures. Daarnaast ging de aandacht uit naar vraagstukken die de macht van regio's, provincies of zelfs de Duitse stadstaat Bremen ver te boven gaan – zoals vervuiling door schepen op zee, radioactieve lozingen van de Franse en Engelse nucleaire opwerkingsfabrieken in La Hague en Sellafield en het aanbod van Rusland om nucleair afval uit het Westen te verwerken.

www.northsea.org

www.northsea-norvision.org

www.northsea-cycle.com

www.interregnorthsea.org