JURIDISCHE GRENZEN

Gemeenten aan de Noordzeekust mogen in hun Algemene Plaatselijke Verordening (APV) regels stellen voor het gebruik van (motor)vaartuigen op zee tot een kilometer uit de kust. Dat is een uitvloeisel van een arrest van de Hoge Raad. Het hoogste nationale rechtscollege bepaalde in maart van dit jaar dat de gemeente Noordwijk gerechtigd is in haar APV een verbod in te stellen om `met een motorvaartuig zee te kiezen'. Het beroep van een jetskiër dat deze APV-bepaling onverbindend was, werd afgewezen.

De grenzen van kustgemeenten zijn volgens een wet uit 1990 gelegen op een kilometer uit de kust. Tot zover gelden dus ook streek- en bestemmingsplannen volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De Nederlandse territoriale wateren strekken zich uit tot twaalf zeemijlen. Voor 1985 gold de grens van drie zeemijlen (3 x 1.852 meter). Deze afstand is een relict uit vervlogen dagen: drie zeemijl was de maximum afstand die het kustgeschut in vroeger eeuwen kon overbruggen. De grens van drie zeemijlen heeft nu geen betekenis meer, behalve voor zeevissers uit België: op grond van het Beneluxverdrag mogen zij zich in de driemijlszone begeven.