Oude idealen

Goed stuk van Prick, over `Oude idealen' in het onderwijs (W&O 27 oktober). Het is inderdaad je reinste kolder iedereen dezelfde basisvorming aan te bieden. Gelukkig begrepen docenten dat zo snel, dat deze aan elke werkelijkheid ontstijgende theorie op praktisch alle scholen slechts marginaal aandacht besteed werd en wordt. Nieuwe aanpassingen in de basisvorming zullen daaraan niets veranderen.

Met één aspect in Pricks stuk ben ik het echter oneens: Scholen moeten niet zodanig autonoom worden, dat ieder voor zich op eigen wijze invulling gaat geven aan de programma's van vbo t/m gymnasium. Er mogen best landelijke standaarden zijn voor o.a. vakkenaanbod, urenverdeling en centrale toetsen en schooltoetsen. Het is nu al zo dat dat het voor leerlingen bijna niet meer mogelijk is na verhuizing of bij op- of afstromen binnen schoolsoorten een gemakkelijke aansluiting te vinden op de nieuwe situatie: elke school heeft namelijk z'n eigen basisvorming, z'n eigen leerwegen en z'n eigen Tweede Fase. Scholen zijn onderling straks niet meer te vergelijken, omdat de inhoud van het diploma totaal verschilt. Het vervolgonderwijs komt in de problemen en moet tijd vrijmaken voor afstemming van de beginsituatie van de instroom en het ontwikkelen van inhaalprogramma's.

Laat ieder zich houden aan z'n kerntaak: het ministerie van OC en W is verantwoordelijk voor alle randvoorwaarden, in samenspraak met vaklui die dergelijk overleg prettig vinden. De docent krijgt de tijd te concentreren op aangenaam en goed lesgeven binnen die landelijk vastgestelde, reële en duidelijke kaders. Idealiter moeten zowel leerling als docent het gevoel hebben dat er in onder- en bovenbouw voor de aangeboden vakken voldoende tijd en energie beschikbaar is.

    • Drs. Anneke de Vries
    • Docent Frans in Leek