Lastenverlichting

Volgens NRC Handelsblad van 7 november is de regering, anders dan de werkgevers, in ruil voor loonkostenverlaging alleen bereid tot een lastenverlaging voor sectoren waarvan de economische situatie veel slechter is dan gemiddeld.

Op grond van de tekst van de basisbepaling van het EEG-verdrag over steunmaatregelen zijn volgens vaste rechtsspraak van het Hof van Justitie verlagingen van belastingen of sociale lasten voor bepaalde sectoren echter in beginsel onverenigbaar met het verdrag. De commissie kan weliswaar van dit beginsel afwijken ,,ter opheffing van een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat''.

Een bindende toezegging terzake aan het bedrijfsleven kan de regering echter niet doen voordat zij haar voornemen bij de commissie heeft aangemeld en deze daarmee akkoord ging.

    • P. Verloren van Themaat