Turbines schaden milieu `bijna niet'

Een windmolenpark in de Waddenzee leidt niet tot ernstige schade aan het milieu. Alleen het risico dat vogels in windturbines verongelukken heeft een ,,significante aantasting'' tot gevolg van drie vogelsoorten, namelijk toppereend, kuifeend en eidereend. Van elke soort zullen jaarlijks ,,enkele honderden tot duizenden'' vogels verongelukken tijdens de lokale trek tussen Waddenzee en IJsselmeer.

Dat staat in het milieueffectrapport (MER) van de provincies Noord-Holland en Friesland, dat naar verwachting over een maand openbaar wordt. Daarna volgt de inspraakprocedure.

Voor het MER is nagegaan of en in welke mate de plannen in strijd zijn met de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. ,,Deze toets pakt redelijk goed voor ons uit'', zegt Jan Wittink, gemeentesecretaris in Wieringen en woordvoerder van het projectteam.

Volgens het rapport geldt de significante aantasting van de vogelstand niet voor de verstoring van hun leefgebied op de plaatsen waar de 109 turbines worden gebouwd. Ook de barrièrewerking, dat wil zeggen dat vogels op hun trekroute moeten omvliegen en om die reden uitgeput raken, leidt niet tot significante aantasting van de vogelstand. In totaal zullen jaarlijks ruim 14.000 vogels verongelukken, maar daarvan behoort slechts een klein aantal tot beschermde of bedreigde soorten.

De milieubeweging is fel tegen de bouw van windmolens in de Waddenzee. De Waddenvereniging heeft aangekondigd alle juridische middelen in de strijd te zullen werpen om de aanleg tegen te gaan. Vogelbescherming vindt dat het belangrijkste vogelgebied van Nederland met rust moet worden gelaten. Ook de Vereniging Natuurmonumenten is teleurgesteld dat het kabinet de aanleg van het park onlangs heeft toegestaan.

Dat er alleen milieuschade ontstaat door aanvaringsslachtoffers, komt volgens het rapport doordat in het gekozen ontwerp de windmolens op voldoende afstand tot de Afsluitdijk staan, er voldoende ruimte tussen de turbines is gelaten en doordat er op de koppen van de Afsluitdijk, waar veel vogels broeden, geen windmolens komen. De schade aan de drie eendensoorten willen de provincies compenseren door de aanleg van vooroevers en meer vogelvriendelijke visserij. Nu komen veel vogels in vissersnetten terecht.

    • Arjen Schreuder