Leaserijders houden voordeel, maar minder

Werknemers die met een eigen auto van huis naar werk rijden zullen voorlopig benadeeld blijven ten opzichte van collega's met een leaseauto. Een kabinetsvoorstel om de fiscale behandeling van de eigen auto en de auto van de zaak gelijk te trekken wordt nu gefaseerd ingevoerd, en zal niet in zijn geheel per 1 januari 2002 ingaan.

Dat blijkt uit een nota naar aanleiding van het verslag over het Belastingplan 2002, dat staatssecretaris Bos (Financiën) gisteren naar de Kamer stuurde. Bos zegt daarin dat het fiscaal gelijktrekken van de eigen en de leaseauto in sommige gevallen (naar verluidt zo'n 80.000) tot te grote negatieve inkomenseffecten leidt voor leaserijders. Hij denkt aan een ,,geleidelijker overgang van de huidige naar de voorgestelde regeling''.

Op Prinsjesdag presenteerde Bos een voorstel voor de belasting op woon-werkverkeer voor leaserijders. Die loopt op met de afstand die wordt afgelegd. Nu is het woon-werkverkeer voor leaserijders nog kosteloos, terwijl mensen met een eigen auto hiervoor wel betalen.

Met name de VVD had grote bezwaren tegen het voorstel van Bos. Ook de PvdA achtte het onwenselijk dat leaserijders die veel kilometers maken tussen huis en werk er bij in zouden schieten. Uit een rekenvoorbeeld in de nota blijkt dat sommige leaserijders (zij die met een dure auto veel woon-werkkilometers maken, weinig privé rijden en een hoog inkomen hebben) er tot ruim 16.000 gulden op achteruit zouden gaan als het voorstel in één keer wordt ingevoerd.

Bos meldt echter dat voor de helft van de leaserijders de operatie geen effect op het inkomen zal hebben en dat er ook leaserijders zijn die er met de regeling op vooruitgaan: zij die weinig kilometers tussen woning en werk afleggen.

Bos vindt het blijkens zijn antwoorden niet terecht dat bepaalde categorieën leaserijders er door de stelselwijziging fors op achteruitgaan. ,,Ik beraad mij nog over de gedachte om met behulp van een overgangsregeling de inkomenseffecten voor bepaalde groepen te beperken'', aldus Bos.

Doel van de regeling was de ongelijke behandeling van mensen met die met een eigen auto naar het werk gaan op te heffen. Die doelstelling wordt nu op de lange baan geschoven. Wat de aanpassing van de regeling de staat uiteindelijk kost is niet duidelijk. Het oorspronkelijke plan zou de overheid geen geld kosten. Een woordvoerder van Bos meldt dat de aanpassing van de regeling in principe ook niets extra's mag kosten.