De Hoop Scheffer

In NRC Handelsblad van 18 oktober maakt de heer J.L. Heldring in zijn column `Jaaps milieu en gedachtegoed', enkele opmerkingen over het voorgeslacht van Jaap de Hoop Scheffer. De familie De Hoop Scheffer zou een bekende Amsterdamse, doopsgezinde familie geweest zijn. Het is wellicht interessant hierbij enkele kanttekeningen te plaatsen.

Deel 3 van het Nieuw Ned. Biografisch Woordenboek geeft aan, dat de ook in het artikel genoemde Jacob Gijsbert de Hoop Scheffer geboren is niet in Amsterdam maar in Den Haag uit het huwelijk van Johannes Scheffer en Agatha Carbasius. Beide ouders waren Nederlands Hervormd. Omdat zijn vader overleed toen hij vier jaar was, werd Jacob Gijsbert opgevoed door een halfbroer van zijn moeder, Jacob de Hoop, lid van een welgestelde Hoornse doopgezinde familie. Uit erkentelijkheid voegde de jonge Scheffer de naam van zijn oom aan zijn eigen familienaam toe. De familie Carbasius was een van de meest bekende Hoornse regentengeslachten, die verscheidene burgemeesters aan de stad heeft geleverd tot laat in de 19e eeuw.

Degene die beweert, dat er nog amper onderzoek is verricht door sociologen en historici naar de verhoudingen in de hogere regionen van de Amsterdamse samenleving zou ik willen verwijzen naar J.E. Elias De vroedschap van Amsterdam (1903-1905).

Men mag, dacht ik, stellen, dat er in de laatste twintig jaar juist bijzonder veel onderzoek op het terrein van de stedelijke edities is verricht. Verwezen mag worden naar het werk van werkgroepen onder leiding van prof. dr. J.C.H. Blom.

    • Drs. H.W. Saaltink