`Bedrijfsjurist moet rechter handje helpen'

De PvdA heeft vandaag een `moreel appèl' op het bedrijfsleven en universiteiten gedaan om hun bedrijfsjuristen in deeltijd beschikbaar te stellen als rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank.

Het Tweede-Kamerlid Van Oven (PvdA) deed dat tijdens het Kamerdebat over de nota `Criminaliteitsbeheersing' van minister Korthals van Justitie. Daarin wordt onder meer geconstateerd dat de rechterlijke macht een achterstand heeft van 43.000 dossiers. Door juristen beschikbaar te stellen kan het bedrijfsleven laten zien dat de aanpak van criminaliteit niet alleen een zaak is voor justitie maar iets waarvoor de hele maatschappij verantwoordelijk is.

Van Oven wil het beschikbaar stellen van juristen niet afdwingen en spreekt dan ook niet van `juridische dienstplicht'. ,,Ik wil met mijn oproep de urgentie van dit ogenblik aangeven.'' Juristen die bereid zijn bij te springen bij de rechterlijke macht moeten daar volgens Van Oven vrije dagen voor opnemen. ,,Want het kan niet de bedoeling zijn dat het bedrijfsleven rechtstreeks de rechterlijke macht gaat financieren.''

De werkgeversorganisatie VNO-NCW staat positief tegenover het appèl van de PvdA. ,,Het gaat om een ernstig maatschappelijk probleem waar ook het bedrijfsleven veel nadelige gevolgen van ondervindt'', aldus een woordvoerder. ,,Achterstanden in de afhandeling van strafrechtelijke procedures kunnen nu al oplopen tot acht maanden. Als er dan een beroep wordt gedaan op onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, kunnen we die niet ontlopen.''

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak zegt blij te zijn met de oproep. Maar volgens bestuurslid mr. P. Kalbfleisch moet de aanstelling van echte rechters prioriteit hebben. ,,Met die oproep wordt aangegeven dat die achterstanden een fundamenteel probleem zijn. Maar rechter-plaatsvervangers kunnen niet zomaar uit het bedrijfsleven gerekruteerd worden. Niet elke jurist is geschikt om als rechter-plaatsvervanger te functioneren. Er zijn mogelijkheden voor opleiding, maar de capaciteit is beperkt. Bovendien betekent uitbreiding van het aantal rechters en zaken dat er extra griffiers, zittingszalen en infrastructuur nodig is. De oproep van Van Oven is sympathiek, maar in het kielzog daarvan is meer nodig.''

Ook de Nederlandse Orde van Advocaten reageert in beginsel. De Orde vraagt zich wel af of bedrijfsjuristen over de specifieke kennis beschikken die nodig is om te functioneren als rechter-plaatsvervanger.