VVD kiest in programma voor lastenverlichting

De VVD legt in haar vandaag verschenen verkiezingsprogramma zwaar de nadruk op lastenverlichting: 13,75 miljard gulden, tegen slechts 8,5 miljard aan stijgingen van overheidsuitgaven. De partij neemt hiermee afstand van de huidige paarse coalitiepartners PvdA en D66, die in hun programma's juist inzetten op extra overheidsuitgaven en weinig of niets aan lastenverlichting doen.

Het VVD-programma, Ruimte, respect en vooruitgang, gaat uit van een jaarlijkse groei van 2,25 procent per jaar, het voorzichtige groeiscenario van het Centraal Planbureau.

De door de VVD voorgestelde belastingverlaging bestaat onder andere uit: afschaffing van de thans door gemeenten geheven onroerend-zaakbelasting (ozb) bij particulieren (3,5 miljard gulden), verlaging van de eerste belastingschijf met 1 procentpunt (3 miljard), verlaging van het hoogste tarief van de inkomstenbelasting van 52 naar 49 procent (0,9 miljard), afschaffing van de onroerend-zaakbelasting voor ondernemers (2 miljard). Verder stelt de partij voor een verhoging van de arbeidskorting (een fiscale aftrek voor werkenden) met 340 gulden (2 miljard), verlaging van de WW-premie (1,7 miljard) en de verlaging van successie- en schenkingsrechten: 0,45 miljard.

De 8,5 miljard gulden aan extra overheidsuitgaven worden verdeeld over onder meer onderwijs (2,6 miljard), veiligheid (1,75 miljard), mobiliteit en water (2 miljard) en zorg (1,5 miljard). Defensie, natuur, cultuur en Midden- en Oost-Europa kunnen op enkele honderden miljoenen guldens extra rekenen in het VVD-program.

De VVD wil met een aantal scherpe maatregelen het aantal arbeidsongeschikten (dat zijn er nu 950.000) met 300.000 verminderen. Dat kan volgens de liberalen onder meer door de hoogte van de WAO-uitkering te beperken.

De VVD wil verder de `bovenwettelijke' aanvullingen, die via CAO's zijn geregeld, afromen op de WAO-uitkering. Ook moeten de laagste arbeidsongeschiktheidsklassen afgeschaft worden. [Vervolg VVD: pagina 2]

VVD

Toegang tot sterk beperken

[Vervolg van pagina 1] Alleen volledige arbeidsongeschikten en werkenden die voor ten minste vijftig procent arbeidsongeschikt zijn, zouden nog een WAO-uitkering mogen krijgen.

Ook moet er een zogeheten `referte-eis' komen, wat inhoudt dat een werkende ten minste een aantal jaren gewerkt moet hebben voordat hij voor een WAO-uitkering in aanmerking komt. Alleen voor personen die door een bedrijfsongeval arbeidsongeschikt raken, wordt hierop een uitzondering gemaakt.

De partij wil bekijken of in Europees verband het bezit van soft drugs ,,onder stringente voorwaarden'' kan worden gelegaliseerd.

De privatisering van de Nederlandse Spoorwegen moet verder worden doorgevoerd dan tot nu toe het geval is. De VVD wil dat er echte concurrentie op het spoor onstaat. Voor de energiesector pleit de partij voor soortgelijke maatregelen.

Volgens de VVD is er ruimte voor een dergelijke forse lastenverlichting omdat die vooral bedoeld is om de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren. Door de Ozb af te schaffen zegt de VVD de zogenoemde armoedeval op te lossen. Gemeenten schelden minima nu vaak de gemeentelijke belastingen voledig kwijt. Als deze minima een baan accepteren, vervalt die kwijtschelding en gaan ze er in inkomen nauwelijks op vooruit.

Criminele illegale vreemdelingen moeten volgens de VVD worden vastgehouden tot zij duidelijkheid geven over hun identiteit. Aangehouden criminele illegalen die niet in voorlopige hechtenis kunnen worden gehouden, moeten wel vast blijven tot het moment van de rechtzitting; landen die niet meewerken aan het terugnemen van illegale criminelen moeten worden gestraft.