PvdA wil scherper ruimtelijk beleid

De PvdA wil dat er in de periode tot 2030 scherpere grenzen worden getrokken tussen stedelijke en landelijke gebieden. Hiermee wijkt de partij af van de beleidslijn van minister Pronk (VROM, PvdA), die tussen steden en natuurgebieden juist omvangrijke `balansgebieden' wil bewaren.

Een PvdA-commissie onder voorzitterschap van oud-minister van Binnenlandse Zaken Peper presenteerde vanmorgen de nota `Open land, groene steden'. De nota betekent niet ,,dat wij ons willen afzetten tegen Jan Pronk'', zo onderstreepte Peper. Niettemin oordeelde de PvdA het nuttig om Pronk nog een aantal punten aan de hand te doen, zodat diens eerder dit jaar verschenen Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening eventueel kan worden bijgesteld.

Regionale en lokale bestuurders moeten volgens de Vijfde Nota samen afspreken wat er met de balansgebieden moet gebeuren. Het gaat daarbij om circa 60 procent van het Nederlandse oppervlak. Dit is veel te vrijblijvend naar het oordeel van de PvdA-commissie. In plaats van zulke `grijze zones' wil de commissie ruime stedelijke gebieden, zodat de steden zich volop kunnen ontplooien, maar voor de landelijke gebieden daarbuiten moet een strakker regime gaan gelden dan Pronk voor ogen staat.

Anders dan wordt bepleit in de Vijfde Nota, zou de PvdA in het algmeeen een sterkere greep van het rijk op de ruimtelijke ordening wensen. Wel zouden bestaande of nieuw op te richten `gebiedsautoriteiten' ter plaatse een sleutelrol moeten vervullen bij de uitvoering van het beleid.

Het Tweede-Kamerlid Duivesteijn, eveneens lid van de commissie, zei niet te verwachten dat Pronk het erg oneens zal zijn met de suggesties van zijn partij. Hij memoreerde dat Pronk zelf zich in eerste instantie ook niet gelukkig had getoond met de balansgebieden. Een groter obstakel voor zowel Pronk als de commissie zal de VVD zijn, die juist wel geestdriftig is over het concept van de balansgebieden. Peper sloot overigens niet uit dat de VVD toch wat in de PvdA-suggesties ziet, omdat die partij de laatste tijd weer ,,meer waardering voor de rol van de overheid toont.''

PvdA-fractieleider Melkert, die de PvdA-nota officieel in ontvangst nam, verklaarde dat het tijd werd voor ,,een afscheid van het free for all'' dat de afgelopen jaren in Nederland heeft geheerst in de ruimtelijke ordening. Het beleid dient volgens hem daarom te worden aangescherpt.