Extra geld voor ouderen en gezinnen

PvdA, VVD en CDA dienden gisteren gezamenlijk een zeer breed geformuleerde, drieledige motie in voor fiscale kortingen voor gezinnen, ouderen en automobilisten. D66, de kleinste coalitiepartner, is tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen geïsoleerd komen te staan van PvdA en VVD.

Dat bleek gisteren tijdens het slot van het debat over de Miljoenennota 2002, waarover de Tweede Kamer met minister Zalm en staatssecretaris Bos (beide Financiën) sprak. Zowel Zalm als Bos stonden, na aanvankelijke aarzelingen, positief tegenover de motie van PvdA, VVD en CDA.

Ook tijdens de politieke beschouwingen, eind september, zocht het CDA al aansluiting bij de coalitie. Daarbij diende toenmalig fractievoorzitter De Hoop Scheffer enkele moties in met PvdA-fractievoorzitter Melkert. De VVD steunde toen geen enkele motie vanwege de aanslagen in de VS.

De kinderkorting (een aftrek van de inkomstenbelasting voor gezinnen met kinderen) wordt verhoogd met 315 gulden en hij geldt voor belastingplichtigen die minder dan 60.000 gulden verdienen. De ouderenkorting (eveneens een aftrekpost, voor 65-plussers) wordt met 100 gulden verhoogd. De belasting op auto's wordt met 10 in plaats van 6,5 procent verlaagd.

De kosten van deze lastenverlichting (totaal 460 miljoen gulden) moeten worden gedekt door de geplande verhoging van de arbeidskorting met 50 gulden (een fiscale aftrek voor werkenden) te schrappen. Dat levert ongeveer 300 miljoen gulden op. De rest van het bedrag moet op een andere manier gedekt worden.

Zowel tijdens het debat als in de wandelgangen was grote irritatie te bespeuren over de opstelling van D66. Woordvoerder Bakker weigerde de motie mee te ondertekenen omdat de dekking ondeugdelijk zou zijn en de motie ,,teveel negatieve bij-effecten heeft''. ,,De armoedeval wordt erdoor vergroot en automobilisten hoeven minder aan vaste lasten te betalen terwijl daar geen verhoging van de variabele lasten tegenover staat. Dat is beide in strijd met het kabinetsbeleid'', aldus een woedende Bakker. Hij bestempelde het optreden van de drie ondertekenaars als ,,pre-electorale koehandel''.

Zalm en Bos stonden uiteindelijk welwillend tegenover de motie van PvdA, VVD en CDA. Zalm had in eerste instantie gezegd dat verdere lastenverlichting uitgesloten was, zeker als die ten laste zou gaan van de aflossing van de staatsschuld. Bos had aanvankelijk grote moeite met de verlaging van de motorrijtuigenbelasting zonder dat daar een verhoging van de accijnzen tegenover staat, maar legde zich uiteindelijk bij de wens van de meerderheid van de Kamer neer. Hij zei op zoek te gaan naar mogelijkheden de motie in zijn geheel te dekken, desnoods deels ten koste van de staatsschuld.

Een motie van GroenLinks en de SP om 30 miljoen gulden extra vrij te maken voor maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen kreeg van Zalm alle lof. ,,Een redelijke motie, zeker voor twee oppositiepartijen'', aldus Zalm.