Wedijver

In het artikel `Verdampte wedijver' (NRC Handelsblad, 22 september) wordt gesteld dat wedijver en de daarmede verbonden prijzen van de beste prestaties uit het Nederlandse onderwijs in de loop van de twintigste eeuw zijn verdwenen. In de negentiende eeuw was dit kennelijk nog wel gebruikelijk. Mijn grootvader ontving in 1871 en volgende jaren op de lagere school fraaie diploma's voor zijn uitstekende resultaten. Vanwege Koning Willem II ontving hij in 1880 een medaille voor zijn prestaties als leerling bouwkunde bij het genootschap MSG te Leiden. Er moet dus een overheidsinstantie geweest zijn die zich met het verlenen van deze onderscheidingen bezighield.

Op de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam, welk instituut ik in de oorlogsjaren bezocht, kon degene die een uitzonderlijk goed examen aflegde in aanmerking komen voor een sextant of een kijker. Of deze blijken van waardering gericht waren op het kweken van eerzucht en wedijver betwijfel ik. Het lijkt mij meer een erkenning van een goede prestatie.

    • Mr. A.P. Mensert Spaanderman